HomeDe maan der kennisPagina 47

JPEG (Deze pagina), 562.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

DE MAAN DER KENNIS. 45
bond tegen de Moderne rigting! Alwcdcrom geen nieuws onder
de zon.
(19) Eene hoogst merkwaardige plaats voor hen, die nog aan (
den veel besproken onzin van de Indische Drieëenheid gelooven!
Zoo ’t nog noodig ware, levert deze plaats wel het onweêrsprckelijk
ct bewijs, dat de geloovige Indiërs, als zuivere monotheïsten, slechts
Pi één éénigen God erkenden, schoon dan de namen en attributen
mogten verschillen, waaronder zij meenden hem te moeten ver-
eeren.
(20) Beide de hier genoemde feiten zijn historisch: de Boeddhis-
ten zijn werkelijk uit Hindostan naar vreemde landen van Azië ver-
jaagd, en de grofzinnelijke Civadienst werd al meer en meer door
de Arische Hindoe’s teruggedrongen naar de meer onbeschaafde, oor-
spronkelijke stammen, bij wien ze ook eigenlijk te huis behoorde.
V Ook de overwinning der nihilisten door de orthodoxe volgelingen
van de11 Vêdànta kan in zeker opzigt een historisch feit worden
genoemd. .
(21) Men houde hier in ’t oog, dat het Indisch drama, naar
de regelen der kunst, bij de opvoering aanvangend met een gebed,
ook steeds moet eindigen met een zegenwensch, en wel doo1· den
hoofdpersoon tot eenig Wijze of Beschermheilige gerigt. Eigenlijk
fl is het daarbij natuurlijk de dichter zelf die zijn heilwensch te kennen
J geeft en eene of andere moraal aan zijn werk toevoegt. E
ug!