HomeDe maan der kennisPagina 44

JPEG (Deze pagina), 612.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

AANTEEKENI NGEN.
(1) De Sanskrit- en Prakrit-tekst werd, in Deva11agari­karakters,
met twee commentaren, in Italiaansche letter, uitgegeven door
H. Brockhaus. Leipzig, 1845.
(2) Er bestaan, voor zoover ons bekend is, drie vertalingen van _
het stuk in Westersehe talen: een Engelsche en twee Duitsche.
Alleen eene der beide laatste hebben wij ter hand, nl. die van
Hirzel (Zürich, 1846). Deze heet nog de beste te zijn, en is ook
ongetwijfeld niet zonder verdienste, Niettemin ware ’t ons zeker
ondoenlijk geweest, ze volkomen te verstaan, indien wij de gelegen-
heid niet gehad hadden, van den oorspronkelijken tekst en de scho-
liën kennis te nemen ; en vrij van verkeerde opvattingen is zij ook
menigmaal bij lange niet, terwijl de uiterst gewrongen manier,
waarop de vertaler, vooral in de verzen, het Sanskrit tracht na te
bootsen, zijne overzetting dikwerf nagenoeg onleesbaar maakt.
(3) Vêdànta. Gids van December 1867.
(4) De hoofdpersonen spreken, als in alle Indische tooneelstuk­
ken, Sanskrit, de meer ondergeschikten Prakrit, een dialect dat
hier en daar nog al sterke afwijkingen vertoont. Hier intussehen
spreken ook verscheidene vrouwen, waarschijnlijk om hare hooge
beteekenis, Sanskrit, ’t geen anders zelden het geval is. De
meesten bezigen voor ’t overige afwisselend versmaat en proza.
(5) Aan den hoogen rang van den Brahmaan ontbrak eigenlijk
iets, doordien zijne moeder geen Crötriyà was; maar hij had dit
wcêr ingehaald door de verstooting van zijne vrouw, omdat eene
dochter van een oom van·een vriend van den broeder dier vrouw
eens valscli aangeklaagd werd! Men wano inmiddels niet dat de
voorstelling hier erg overdreven is. Het geheele, geestig geschetste