HomeDe maan der kennisPagina 39

JPEG (Deze pagina), 788.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

al om MAAN mai: Kmxms. 37
zich nu ocnmaal vcrloocliond on dor alloonhoorschappij vaarwol
j gozogd holibond, vorijdclt door zijn vrijwillig torugtrodon ook
, do kunstonarijon van Schijn, zijno moodor, on do Gcost wordt
daardoor vrij on aan zich zolf ovcrgolatcn. Nog boproovonwol
is waar, golijk wij uit oon gosprok van Gcloof cn Gomoodsrust
vornomcn , dc laatsto aanhangors van Koning WVaan om door
niouwc droomgostalton on bogoocholingcn don Goost nogmaals
af to loidon van hot pad, ’t wolk hij bogint in to slaan cn
dat hom tot oindolijkc zclfkonnis vooron zal; maar liunno magt
is gobrokon , on do Goost, langzamorhand zijnc oorspronkclijko "
kracht horwinnond, hoolt don oorston stap roods godaan op don
wcg tor zalighoid: hij hocft do worcld dor zinnon locron kcnncn
jl voor ’t goon zij is, voor hot onwozonlijko cn voorbijgaandc:
hij zogt haar vaarwol cn ovorwint daarincdc don Eigondunk,
dio hom dood hochton aan hot oindig lk. cn hot W`ozcn, d. i.
i zijn oigon waro wozon voor horn vorliorgon liiold. Dit ton
j laatstc hom tc doon vindcn, in zich zolvon do conigc waarlioid
hom to locron aanschouwcn, wordt nu do taak dor Vorstin Opon-
haring, wicr vorzooning mot Koning Rodo, naar wij uit do
vroogor modogodocldc profotio vornomon liolibon, hot vcrrijzon
l van do maan dor Kcnnis, d. i. dan dor rcgto Zclfkonnis, to
woog zal brcngcn voor don Goost.
Van do vorvulling nu dior profotic zijn wij gotuigc in hot
slottoonool van hot drama, waarin wij ton laatsto ook dcn Goost,
don Pooroosha, don Vorst dor Vorston zion optrodcn, maar in
don aanvang zich zclvon nog niot bowust on nog niot vormoc-
dcnd, dat liijzolf dio Hoor allcr wozons is. Hom nadorcn cor-
; hiodig Koning Rodo mot do Vorstin Oponbaring, door Goloof
cn Goxnoodsrust bcgoloidg maar do Gcost bogrijpt do oor nog
niot wolko hom wordt toogobragt, on ondorstolt nog dat juist
oingokoord do Koning on do Koningin zijno gobiodcrs zijn.
A Nu oclitcr licht dozc laatsto hom in omtrcnt zich zolvon
_ door oon kort vcrhaal van haro wcdorwaardighodcn gcdurcndo
don tijd, dion zo goschoidon van Koning Rodo. haar wcttigon
ir cclitgonoot, ondor do vcrtogonwoordigors dior rigtingcn hcoft
doorgcbragt, dio vormolijl: haar wol als do Oponbaring crkonnon
on zich ook borocpon op haar gozag. maar indi­rdaad haar trach-
ton to vcrvalschon oin voi·i.rouwcn tc winnon voor onrogtzinnig<·
J rationalistischo lo<·ringcn. Allan vroogon zij haar, wion on wal
zij vorvordo als hot lioginsol on wvzcn dor dingon. lin onvor-­
andcrlijk luidde hot antwoord:
i

ä
è
i