HomeDe maan der kennisPagina 38

JPEG (Deze pagina), 682.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

36 DE MAAN Dui: KENNIS. 1
verlooehening, zi_jn lang iniskende zoon, en komt het werk
voltooijen, door de heilige Sarasvatï voorbereid. Verstand be- r
groet hein met vreugde en leert door hein weêr inkeeren tot r
zich zelven, tot dat ware, wezenlijke Zelf. waarvoor het ein-
dige , voorbijgaande wijken moet. Slechts door zelfverlooelie-
ning, ­ ten laatste begrijpt hij het thans, ­- slechts door
overwinning der zelfzucht, door volkomen zege over het egoïsme
komt de mensch tot waarheid en wordt hij het eeuwig heil deel~ (
achtig in zijne hereeniging met God. Nu is ook aan Koning V
Rede de heerschappij over de aarde verzekerd: Verstand belooft
hem en zijner gemalin, Openbaring, den troon; Geduld, Te-
vredenlieid en al de overige bondgenooten van Rede zullen
voortaan zijne ministers zijn; als welkome gasten mogen Vriend~ j
schap en hare zusters ten hove verschijnen; en Bespiegeling
(N ivritti) zal door Verstand weer in eere worden ontvangen als
zijne wettige eehtgenoote. 'Dan eindelijk, ­- dus spreekt Re-
dekunst nog ten slotte tot Verstand, - dan zal ook door .
dit uw heilri_jk besluit de Geest terugkeeren tot zijne natuur ,
en, door uw toedoen eens verstrikt en van zich zelf vervreemd, J
ook door n weder één met zich zelven zijn:

"Door u bewogen, toont, verzonken in den toestand
Van worden, ouderdom en sterven, de een’ge God
Als menigvuldig zich, gelijk ook de óóne zon
Ons duizendvoudig schijnt, wanneer wij in de golven
Der wild bewogen zee haar bcelt’nis zien weêrkaatst.
Doch, keert slechts gij, mijn zoon! weêr tot u zelven in,
Herstellend de eenheid in de wiss’lende gestalten, ii
Dan straalt ook weer de Geest met onverbroken glans,
En kent zich zelf, gelijk in d’ effen waterspiegel
De dagvorst onverdeeld zijn ecnig beeld aansehonwt."
.
i
I.
E
Wat van den beginne reeds werd voorspeld en gedurende het
gansche drama is voorbereid, komt in het laatste bedrijf nu X
eindelijk tot vervulling: het zelfbewust worden van den Geest
en de volkomen zegeprnal dientengevolge van het licht over de
duisternis. Verstand. op de aanmaning der heilige ltedekunst
l

t
è
l