HomeDe maan der kennisPagina 37

JPEG (Deze pagina), 789.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

Q mc MAAN l)El{‘Kl§NNlS. 35
; heerschappij slechts opgeeft, mogen wij allen tevreden zijn en
_ zal de Geest ook spoedig uit zijne banden worden verlost.”
j En om dien uitslag te bespoedigen, zendt nu Vishnoedienst
T terstond de Redekunst naar Verstand, om hem tot Zelfverloo-
Q chening (Vairagya) te brengen en zoodoende hem tot inkeer en
tot afstand van het gezag aan Vorst Rede te bewegen. -
§ Troosteloos over het verlies van zoovelen zijner kinderen ,
afstammelingen allen van zijne geliefde Pravritti (Daad), wier
~. hart bij ’t vernemen van den dood harer zonen gebroken is,
ï geeft in het tweede tooneel van dit vijfde bedrijf Verstand
aan _Besluit (Samkalpa) zijn voornemen te kennen om den
brandstapel te bestijgen en een eind te maken aan zijn be-
staan. Daar treedt echter de zachtinoedige en wijze Rede-
_ kunst (Sarasvatï) te voorschijn en herinnert den Vorst aan
ii die eenige waarheid , die alleen troost kan verschaffen in het
j leed der wereld; aan de leer van de onbestendigheid aller din-
gen en van het eenig wezenlijk geluk in de volkomene eenheid
met het eeuwig en onveranderlijk VVezen in zijne onvergankelijke,
i aa11 geen wisselingen meer onderhevige natuur. De dingen de-
* zer wereld gaan voorbij; als in een droom ontstaan zij , als in
ï een droom verdwijnen ze weêr alle; rijkdom en magt, vrouw
en kind en al wat ons lief en dierbaar was, neemt een einde:
i slechts dat ééne eindigt nimmer en heeft dus ook blijvende
waarde wat in en door zich zelf bestaat en God zoowel als het
i_ ware wezen des menschen is. Tot zelfmoord heeft Verstand
· besloten om den dood der velen die hij lief had; zijn wezen-
v lijk Zelf te dooden echter vermag hij niet; want het is onver-
_ gankelijk; maar wat hij te dooden heeft en tot den wortel uit
te roeijen, dat is die zelfzucht, die slechts heil vindt in het
eindig en ras voorbijgaand Ik. Moeilijk, het is waar, en Sa- i
rasvatï geeft het Vorst Manas gaarne toe, moeilijk blijft het
overwinnen der zelfzucht: maar de overtuiging, dat alle dingen
toch onbestendig zijn en men dus niet veel wint met aan deze
ii zich te hechten, is de eerste stap die tot eindelijke overwin-
ning leidt, en de zege is behaald wanneer de zinnen eenmaal
‘ tot bedaren zijn gebragt en de ziel omhoog is gestegen naar de
blaauwe onbewolkte lucht of in het kristallen meer van Brah-
ma’s eeuwig wezen verzonken is.
f Aandachtig heeft Verstand geluisterd naar de vertroostenih
taal en door menige vraag nadere verklaring uitgelokt. Terwijl
V, hij nog nadenkt over het gesprokenc, verschijnt hem de Zelf-
3*


¤