HomeDe maan der kennisPagina 36

JPEG (Deze pagina), 792.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

K 34 DE MAAN bmi: 1{ENN1s. Q
Verschillend openbaart. Wie echter trouw aan ’t woord l
En aan ’t gezag der Schrift zich houden, gaan toch allen E
lien weg, schoon de een dit pad en gene een ander volgt. L
Gelijk den oceaan de stroomen, zoo ook zoeken K
Wie vast staan in ’t geloof den eenen, eeuw’gcn God (19). Q
Tegen de aldus verbonden magt der geloovigen, ’t zij dan
van meer, ’t zij van minder rcgtzinnige rigting, bleken nu g_
weldra de ongeloovige ketters vai. Koning Waaii niet bestand i.
te zgn. Geweldig, wel is waar, was de schok toen de beide
vijandelijke legers met hunne paarden, wagens en olifanten op ä
elkander stootten; maar niet lang bleef de uitslag twijfelachtig:
de troepen van Wereldsgeziiiclheicl werden weldra verstrooid,
de ketterschen verloren hun grond tegen de standvastige strij-
ders voor het geloof, de Boeddhisten vloden links en regts T
en zochten eene schuilplaats bij de barbaarsche stammen (de ­
Mletja’s) der aarde , de Schedelmannen en andere belijders der
zinnelijke Civadienst dwaaldcn steeds verder naar de woonplaat-
sen der lagere rassen af (20), en de verkondigcrs Väll het Ni- i
hilisme werden al strijdend onder den voet geworpen door de ^
dappere kampioenen der waarachtige wijsbegeerte. En te mid- I
den van het krijgsgewoel zochten en vonden elkander ook de
vijandige aanvoerders, en almede bleef de overwinning aan de i
vrienden van Koning Rede. VVezenkennis versloeg Liefde, Ge-
duld Toorn, Tevredenheid Begeerte, Nederigheid Hoogmoed, i_
Lof eens anderen Lldelheid, en zoo vervolgens. Van één al- ·
leen bleef het lot onbekend. En wel van den opperbevelhebber v
van het vijandelijk leger: niemand wist te zeggen, waar Koning _
VVaan zelf gebleven was: na den nederlaag van zijn leger was
hij spoorloos verdwenen: niemand had taal of teeken meer van
( ­ hem vernomen. _ En , ondanks hare blijdschap over de bevochten
zegepraal, blijft dit laatste toch onrust baren aan Vislinoedienst.
Maar bovendien blijft er nog eene gewigtige vraag: wat werd
er van Verstand (Manas), den stamvader der beide strijdende Q
geslachten, en tot dusver in zijne eenzijdigheid steeds gunstig
voor Koning Waan en de zijnen gestemd? ‘
­- "ln een aanval van droefheid over het verlies van zijn
incest geliefde kinderen, -- antwoordt Geloof. - besloot hij,
zich zelven het leven te benemen. j
- "Nu! ­~ herneenit Vishnoedienst. thans volkomen ge-
rustgestcld. -­ als dat gebeurt, of als Verstand zijne alleen- K.
~e

I