HomeDe maan der kennisPagina 34

JPEG (Deze pagina), 695.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

32 DE MAAN DER KENNIS.
is evenwel het oogenblik van den eigenlijken strijd niet daar,
en, terwijl alles nog in rust verkeert, daalt Koning Rede van [
zijn strijdwagen, en verheerlijkt, bij den aanblik van Vishnoe’s ll
tempel, den God in een hymne, waarbij hij in zijne verschil-
lende incarnatiën hem aanroept en ten slotte zijn zegen af-
smeekt op de onderneming, waarvoor hij zich gaat toerusten:
i
"Gij, die alleen vermoogt het droombeeld te verjagen,
Waardoor Verstand voor ’t óón de tweeheidsdwaling stelt,
En twijfel aan den Geest de geesten ka11 belagen
Dien Waan door Eigendunk in te enge banden kneltl
Wees, Vishnoe! gunstig ons; hoor uw getrouwen smeeken! f
Geef na verbijstringsnaeht hun ’t licht der waarheid weêr! j
’t Bewustzijn, weer ontwaakt, zij der Verlossing teeken, j
En ’t mensehdoin love Uw naam, o eenig God en Heer!"
V.
2
De strijd is eindelijk gestreden tusschen de beide vijandige
partijen. Een groote veldslag is geleverd door de legerbenden
van Koning Rede tegen die van Koning XV aan. Niet alle
bondgenooten echter zijn daarbij tegenwoordig geweest. Vish-
noedienst onder anderen, van nature afkeerig van oorlogstoo-
neelen, heeft zich tijdelijk weêr teruggetrokken in hare kluize-
naarswoning in het gebergte, en wacht daar met Gemoedsrust
op de terugkomst van Geloof, die haar berigt zal brengen van
den uitslag. En schoon zij vertrouwen blijft stellen in de lx
goede zaak, toch is zij niet gansch zonder ongerustheid, vooral
nu Geloof langer uitblijft dan zij meende te mogen verwachten.
Eindelijk echter, terwijl zij daar met Gemoedsrust op en neêr
gaat vóór hare kluizenarij , komt Geloof van het slagveld terug
en verhaalt na wederzijdsche begroeting, wat daar is voorgeval­ [
len, C11 hoe Koning Rede met de zijnen een roemrijke zege ·j
bevochten heeft. g
Naanwlijks, - zoo verhaalt zij, - was de dag aangebro-
ken , of de beide legers stonden reeds in slagorde geschaard,
terwijl de lucht weêrgalmde van de oorlogskreten die van weêrs­
l
2
I