HomeDe maan der kennisPagina 33

JPEG (Deze pagina), 645.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

DE MAAN DER KENNIS. 31 l
Zie! ginds door zilversohijn van ’t maanlicht overtogen,
Verrijst Benares met haar trotsche tempelbogen ,
En lustpriëelen doo1· de frissche bron besproeid,
1 En torentransen digt met vlaggen als begroeid,
Wier wimpel op den iviek der ligte winden wiegelt,
Gelijk zich de onweêrsstraal in najaarswolken spiegelt (13).
Daar, in den lusthof, noodt, gebogen onder last
Van bloesems, ’t welig loof de nijv’re bij te gast;
En alles wekt den lust der zinnen in die dreven,
Waar ’t koeltje zelfs ten dienst van Qiva schijnt verheven (14).
Den stroom ligt rimp’lend, toch verkondigt het zijn lof
Als ’t in de blaad’ren ruischt en geurig blocmenstof
Langs ’t pad der bijen strooit, of ginder in de lanen
’ Der ll1S1)V3.l'3,1'l(1Cll speelt niet sidd’rende lianen.
1
"l)c Koning. '
Ja! schoon rijst aan den stroom, die als met zilv’ren band
Heel de aarde omsloten houdt, aan Ganges’ lagchend strand
De stad waar Civa troont, zijn priest’ren hoogtijd vieren,
i En ’t maanlichtdiadecm zijn vorstlijk hoofd mogt sieren.
Maar hier dan ook de plek, waar ’s geestes duisternis
Verdwijne voor het licht, als, tot behoudenis
‘ Van zielen, Kennis rijst, en Wetenschap de stralen
Van hooger maanliohtglans in ’s menschen hart laat dalen!
"De Wageninenner.
Maar ginds ook ’t heiligdom van Vishnoe, die aan de Z1&1'(l,
Schoon ongesehapen zelf, in Krishna geopenbaard (15),
Aan Ganges’ oever zich door reiner dienst ziet eeren!
"De Koning.
1
Voorwaar! hij is die God, die, naar de wijzen leeren,
Hier in den mensch op aarde een tijd’1ijk aanzijn heeft,
Doch , met zich zelf hereend, door deugd als Geest herleeft !"
g Reeds vlieden, gelijk de Wageninenner zijn Koning doet op-
merken, Liefdc, Toorn, Begeerte en velen der overigen dc
i plek, zoodra zij de verschijning van Rede gewaar worden. Nog
ï
i
1
1
1
1