HomeDe maan der kennisPagina 30

JPEG (Deze pagina), 697.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

28 DE MAAN DER KENNIS.
te deelen. Geen twijfel of zij zal terstond hare maatregelen
nemen om Geloof aan hare gehate inededingster te ontrooven.
Maar Gemoedsrust en Medelijden hebben het plan ook ver-
nomen, en haasten zich van hare zijde naar Vishnoedienst, om
deze te waarschuwen en zoo mogelijk het boos opzet te verijdelen. · p

rv.
~
I
Het plan om Geloof op te ligten en gevangen te nemen,
gelukt, doch slechts ten deele. In het vierde bedrijf toch zien vl
wij Geloof (ditmaal weder het regte geloof) bij Vriendschap
(Maïtrï) komen, en hooren haar de wijze beschrijven, waarop
zij en Regt door de bloeddorstige Civadienst als door een roof-
dier ontvoerd werden. Vishnoedienst echter was gewaarschuwd:
en hoewel zij te laat kwam om de uitvoering van het opzet te
voorkomen, toch wist zij hare vijandin door den magtigen blik
harer oogen te verslaan, en Geloof en Regt weêr uit de klaau-
wen van het monster te bevrijden. Daarop had de Vorstin aan
Geloof in last gegeven, tot Koning Rede te gaan, hem moed in
te spreken en hem een gelukkigen uitslag van den strijd te j
beloven, indien hij en de zijnen alle krachten wilden inspan-
nen om Liefde, Toorn en de overige bondgenooten van Koning
VVaan ten onder te brengen.
- "En gij nu, - vraagt ·na deze mededeelingen Geloof
aan Vriendschap, - wat doet gij en uwe zusters, Medelijden, Li
Blijdschap en Verdraagzaamheid voor de goede zaak? il
- "Ons werk, - antwoordt Vriendschap, ­- geschiedt in
stilte, maar is daarom niet ijdel. De goeden en regtvaardigen
blijven ons eeren, en Toorn en zijne vrienden hebben geen
xnagt over hen. j
Mij en mijn zust’ren blijft wie op de regte plaats lx
Het hart draagt, steeds getrouw in voorspoed en in leed. li
Bij smart van and’ren roept hij Medelijden in;
Bij goede werken eert hij Blijdsehap van ’t gemoed;
En aan V erdraagzaamheid kent hij de zege toe
Waar Vijandsehap het hoofd omhoog heft. Zoo komt ll‘(‘(lx‘
ln ’t innerste der ziel tot stand, als zij door Toorn
Of door Begeerlijkheid bijwijlen wordt verstoord?
l