HomeDe maan der kennisPagina 29

JPEG (Deze pagina), 666.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

DE MAAN DER. KENNIS.
vocht heeft uitgegoten. De beide waardige heeren worden na-
tuurlijk dronken, en terwijl zij daar over het tooneel rondslin-
geren, gaat de Schedelman tot tijdverdrijf een toertje dansen
met zijne Qivaïete. De Bedelaar en de Naaktlooper vinden
L dat heel aardig en willen ook ineêdoen. De Naaktlooper gaat
zelfs al dansend aan ’t zingen:
"Als met zwellenden boezem ge aan ’t harte mij drukt,
f En dat oog der gazelle mijn zinnen verrukt,
VVat dan, Civaïete! wat vraag ik nog meer
_ Naar een Djina’s geloof en verloocheningsleer?"
Ten laatste slaan beide allerlei wartaal uit, en tuimelcn over
elkander; maar Schedelman, die daar niet enkel gekomen is
1 om grappen te verkoopen, maar voornamelijk om zaken in ’t
belang van Koning `Waan te doen , brengt de twee weer bij,
l cn gaat met hen beraadslagen, hoe men Geloof, de dochter van
Regt, op de geschiktste wijze in handen zal krijgen, daar toch
van hare zijde almede het grootste gevaar dreigt voor de heer-
schappij van den wettigen Vorst.
Gemoedsrust en Medelijden worden nu natuurlijk dubbel
opmerkzaarn, omdat uit het gesprek alligt blijken zal, waar de
vriendin zich bevindt. Geen der waardige bondgcnooten echter
weet het nog in ’t eerst; maar de Naaktlooper, die ook een
sterrcwigchelaar is, neemt een stuk krijt, gaat aan ’t uitreke-
nen, GII ontdekt weldra, waar Geloof haar verblijf houdt:
. "Niet op bergen in den hooge,
Niet op de aarde, niet op ’t drooge,
Niet in stroom of waterwel, ,
Noch in schaduwen der hel,
Maar bij Vishnoebhakti woont zij
En in ’t hart der eed’le troont zij."
Alzoo bij de magtige, vorstelijke boetelinge , bij de Heilige
Dienst van Vishnoe in hare eenzame afzondering, heeft Geloof
tijdelijk hare toevlugt gezocht. Ook daar bevindt zich, blij-
kens nadere berekening van den Naaktlooper, haar vader, Rcgt.
Spoedig is nu ook het plan tot ontvoering van Geloof opge-
maakt: de Sehedelxnan zal onmiddellijk naar (Jivadienst (9), de
magtige vijandin van Vishnoedienst gaan. om haar de zaak mede