HomeDe maan der kennisPagina 27

JPEG (Deze pagina), 660.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

DE MAAN DER KENNIS. 25
j in bloedige menschenoliers, en daarom ook met een halsketen
t van menschenschedels voorzien is. Het karakter zijner dienst
is grof zinnelijk. En de leer, dat zingenot boven alles te ver-
j kiezen is, wordt nu ook door zijn volgeling verkondigd, die ,
even als zijne afgodsbeelden, met een krans van menschensche-
dels is getooid, en daaraan den naam van Schedelman (Kapàlika)
i ontleend.
Tegen dezen keeren zich nu onmiddellijk, hun onderlingen
twist stakend, de beide anderen. De Naaktlooper gaat vóór
` hem staan en vraagt spottend:
rl
_ “O Schedelman! gij knekelman!
Wat tooit ge u met die knoken dan?
VVat, zeg mij, noemt gij heiligheid?
. ij Wat is uw weg ter zaligheid?
. - "Menschenbloed, - antwoordt hem de Schedclman, ­-
, en menschenhersenen zijn het hoofdgercgt bij onze ofïermalcn ,
T V en uit holle schedels drinken wij bij onze feestgelagen den wijn.
j' - "o Boeddha! heilige Boeddha! - roept de Bedelaar uit,
j terwijl hij zich de ooren toestopt, - wat gruwzame en o11hei-
. lige plegtigheden!
il De Naaktlooper stemt met hem in: ­-­ "Een booswicht ,-
_ zegt hij, - die dezen ellendige verleidde!"
, ï· Waarop de Schedelman natuurlijk in toorn ontbrandt: -
; · j "Wat, gij gemeene ketters! gij kaalkop! vlokdrager, haaruit-
. trekker! De heilige echtgenoot van Doergà een booswicht! Hij
. ` die in de veertien werelden schepping, onderhoud en vernie-
ling werkt!
y "Naaktlooper. - Kom, Schedelman! een goochelaar heeft
u wat op den mouw gespeld.
- “SCllCdGlIIl3,D. - Hoe, wat? Nu weêr een goochelaar! De
- Heer der heirscharen zou een goochelaar zijn? Vacht eens!
§ Aan Civa’s heilige echtgenoot,
Wie lang wis dit misbaar verdroot ,
` En ’t geestenheir bij trommelslag
` Geroepen tot den oordeelsdag,
jl l/loog’ ’t versche bloed voldoening schenken
E Waarmee mijn zwaard den grond gaat dronken!
t "Naaktloopcr. -- (Versclirikt. terwijl de Schcdelnian mol uit


l