HomeDe maan der kennisPagina 24

JPEG (Deze pagina), 758.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

22 DE MAAN DER KENNIS. l
` schijnt hij nu tot Onthouding (Vaïragya) e11 de zijne11 te wil--
len overloopen: althans l1ij ontwijkt genen en scl1ijnt om te
gaan met geheime voornemens. -­ Aan onzen Vorst nu te be-
slissen, wat o11s te doen staatl”
Hoewel door al die onrustbarende geruchten nog gansch niet
uit het veld geslagen, begrijpt echter Koning WVaan, dat hij
zijne maatregelen moet nemen. Hij zendt te dien einde we-
derom een bode aan Liefde, met bevel om Regt terstond in
‘· boeijen te sluiten en streng te bewaken, en doet inmiddels zijne
ministers Toorn (Krödha) en VG1'lü.1lg`(§11 (Löblia) ontbieden, om l
met hu1111e hulp Gemoedsrust magtig tc worden. Beide ver-
schijnen op ’s Konings bevel, Toorn met zijne vrouw Geweld
(Himsä), en Verlangen met zijne echtgenoote Begeerte (Trishna),
en belasten zich met de uitvoering. j
Nog blijft evenwel Geloof, de moeder van Gemoedsrust, over.
`Wat met haar aa11 te vangen? Eenig nadenken brengt den
Koning op den inval, Vlcijerij (Mitliyädrisliti) te laten komen
om door haar ook Geloof onschadelijk te maken. Vleijerij nu
is eene hetaere, die niet alleen de geliefde van het gansche hof
blijkt te zijn, va11 de ministers zoowel als van den Koning,
maar daarenboven het voorregt geniet, door allen om ’t zeerst
bemind te worden, zelfs door de vrouwen, die zich 11iet eens ·
jaloersch jegens haar durven betoonen, vermits haar evenzeer
noodig hebben als de ma1111e11. Ook zij belast zicl1 met de
zendi11g, welke de Koning haar opdraagt, en het bedrijf eindigt
met een zeer teeder tooneeltje tusschen haar en den Vorst. ‘
lll. .
De ministers en hovelingen van Koning VVaan zijn inmid-
dels de eenigen niet, die met de bondgenooten van Koning
Rede in ’t strijdperk gaan treden, C11 voornamelijk ook Geloof
zoeken magtig te worden. De regercnde Vorst heeft nog eene ,
menigte aanhangers, die welligt meer in ’t duister, maar daarom
niet minder krachtig werkzaam zijn. Zoo onder anderen de ket-
ters of de belijders van heterodoxe, niet op ’t gezag der Veden
rustende of van de Heilige Schrift zelfs afwijkende gezindheden.
Ook dezen zijn er op uit, om het regtzinnig geloof onschade-