HomeDe maan der kennisPagina 23

JPEG (Deze pagina), 731.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

l nic nixixx nina. kennis. 21
V Met veel voldoening heeft de Koning, dien beide bezoekers
thans genaderd zijn, deze laatste woorden aangehoord. ­ "Ha!
- roept hij uit, ­ eindelijk treft verstandige taal weêr ons
oor!" - Vriendeli_jk ontvangt hij dan ook den wijsgeer, die
” hem komt begroeten, en vraagt hem nu naar 't geen de Tijd-
_ geest (Kali) met zijne hulp tot stand heeft gebragt.
ij Het antwoord luidt geruststellend:
"Geminaeht is alom bij ’t volk ’t gebod der Schrift
j En ieder doet wat lust hom ingeeft" .....
l Niettemin is nog alles niet zooals men ’t wensehen zou. ­-­
j Er bestaat, -­ zegt de materialist, - eene zeer magtige boete--
jj linge, Vislmoedienst (Visnoebhakti) genaamd Wel is deze
door den Tijdgeest verbannen en tot eenzaamheid veroordeeld:
maar magtig blijft nog haar invloed, en het geslacht van Ko- _
ning Rede wordt bijzonder door haar in bescherming genomen.
Koning VVaan moge dus tegen haar vooral op zijne hoede zijn!
De Vorst is het hiermede volkomen eens. Die Vishnoedienst
heeft hem altijd gedwarsboomd en schijnt het ook nu weer te
j willen doen. Hij besluit derhalve haar uit den weg te ruimen,
doet een wachter van het paleis verschijnen en gelast hem, tot
i Liefde, Toorn, Verlangen en anderen te gaan en hun uit zijn
naam te zeggen dat ze zich gereed moeten houden om de boe-
telinge Vishnoedienst op te ligten, en zoo mogelijk van kant
l te maken.
l Naauw echter is de bode vertrokken, of daar verschijnt we-
‘ derom een brenger van slechte tijding: een boodschapper name-
jl lijk van de Vorsten Dronkenschap (Mada) e11 Hoogmoed (Mana).
l met een brief, waarin de Koning tegen een nieuw complot ge-
~ waarsehuwd wordt.
, "Heil! -zoo luidt de brief, dien de Koning leest nadat het
j gehoor van den materialist geëindigd is - voor de voeten van
den Grootvorst, den hoogen Koning, den oppermagtigen heer-
· scher in Benares, buigen zich met aehtvoudigcn voetval de Vor-
sten Hoogmoed en Dronkenschap, en doen te weten: -· De
Vorstin Gemoedsrust (tïantij is met hare moeder, Geloof (Q ‘i·ad~
dhä), in dienst getreden van Koning ltede. en dag en nacht in
de weer om diens hereeniging met de Vorstin Openbaring loi
stand te brengen. Voorts: - Ofschoon ltegt (Dharma). de va.-
der van Geloof', anders steeds de medgezel van Liefde heette,