HomeDe maan der kennisPagina 22

JPEG (Deze pagina), 689.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

20 ma MAAN hm-: KENNH. j
Wat zegt ge ook: ­- Deze vrouw is mijn; dat goed behoort K
Een ander? -- Wat beduidt die ijdele onderscheiding?
Onzinnig en den mensch onwaardig is ’t verbod
l Van wat ge als plund’ring, roof of overspel veroordeelt.
Gelukkig intusschen begint zich meer en meer het materia-
lisme te verspreiden, en leert op velerlei wijzen, dat niets waar-
heid is wat niet tastbaar is bewezen, dat de elementen denken J
- en het VVezen der dingen zelf zijn, dat rijkdom en liefde, be- j
zit en genot, de hoogste belangen der menschen uitmaken, dat
er geene andere wereld bestaat, en dat de dood nog de hoog-
ste weldaad is. ­­- Deze leer heeft op ons koninklijk verlangen E
een groot wijsgeer aan zijne leerlingen verkondigd, en dezen
"zetten nu met ijver het goede werk onder de menschen voort.”
Een materialistisch en atheïstisch wijsgeer, die thans met zijn
leerling optreedt, komt het laatste gezegde van Koning VVaan
bevestigen.
- "Meester! - dus vraagt de leerling, terwijl zij te zamen 5
den Koning naderen, - indien eten en drinken tot de gewig-
tigste bezigheden der menschen behooren, waarom plagen zich
dan die boetelingen, die alle wereldvreugde verzaken, met harde
boetedoening en dagenlange vasten?
"Materialist. ­ De hoop, mijn zoon! op belooning in eene
andere wereld is het suikergebak, waarmeê de gekken zich voe-
den, die door valsche leering om den tuin worden geleid.
. V!
Wat dunkt u beter, zeg! de omhelzing eener vrouw ‘
Met groot en glanzend oog en welgevulden boezem, “
Of ’t luistren naar den raad van ’t lijfuitnierg’len<l volk, pi
Dat dorst bij zonnebrand verdienste en wijsheid noemt? J
"Leerling. - Ja maar, meester! de vromen zeggen toch, dat
wij den lust der wereld moeten verzaken , omdat genot steeds
vermengd is met smart.
"lV[aterialist. ­~ Och. die vromen! ‘
Gemengd is lief en leed, - zoo spreken ze, -­- mitsdien
Verzake men ’t genot en elke levensvreugd! ­­
Gij dwazen! Werpt dan de volle rijstaär weg.
Omdat in bolsters nog de korrels zijn gehuld?"