HomeDe maan der kennisPagina 20

JPEG (Deze pagina), 672.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

lö DE MAAN DER KENNis. `
Was ook mijn moeder niet zoo hoog van rang, ik zelf
lk huwde een kind der Qlrötriya’s, en daarom sta
Ik hooger dan mijn vader; niettemin heb ik
Mijn trouwe gernalin verstooten ; want een dochter (5)
Eens ooms van moederszij van ZGGl{:1'Cl1 boezemvriend
Van mijns vrouws broeder werd eens valschlijk aangeklaagd!
E
"Huiohelarij. - ’t Mag waar zijn, Brahmaan! Maar gij weet
, niet wat mij gebeurd is. Hoor!
Eens toen ik het paleis van Indra binnentrad, ·
Rees heel der wijzen schaar eerbiedig voor mij op, J
En Brahma wees terstond zijn straks met koemestwater
Gewasschen, heil’gen schoot me als eerezitplaats aan!
"Eigendunk. - (Ter zijde). ­- VVat grootspraak! ’t Is of
ik Huichelarij zelf hoor! Maar we zijn er ook nog! -­-(Iiuide):
Wat stoft ge op Brahma’s gunst? Wie is die Brahina? Wat
Uw Indra? Wat beduidt dier Wijzen heil’ge schaar?
Ken mijner boete kracht! (6) Wel honderd Brahn1a’s, Indra’s
En Wijzen vallen straks aanbiddend mij te voet!
"Huiohelarij. ­ (Met blijdschap). --~ O, welk een geluk!
Dat kan niemand anders dan onze eerwaarde grootvader Eigen-
dunk zijn! - Heer! ik ben Huichelarij, de eigen zoon van
Verlangen. Ontvang mijn eerbiedigen groet! `
"Eigendunk. ~ Zoon! ik schenk u mijn zegen! ’t Is waar, ~
ik herinner mij nu, nog als knaap u gekend te hebben omstreeks
het einde van het derde wereldtijdperk; maar dat is al zoo lang
geleden, en ik ben ook wat oud geworden, zoodat ikuniet ter-
stond herkende. Hoe gaat het u, en hoe vaart uw zoontje
Valschheid ?
"Huiohelarij. ­~ Zeer wel! Hij is altijd bij mij; ik kan geen
dag buiten hem. Hij is trouwens ook hier op bevel van onzen
Grootvorst, Koning Vaan.
"Eigendunk. - En uwe ouders , Verlangen en Begeerlijkheid,
zijn zij ook welvarend?
"Huichela.rij. - Ook zonder hen zou ik niet kunnen leven.
Ze zijn mede hier. Maar. Hoogeerwaarde! wat mag de reden
zijn dat Uwe lleiligheid ons niet een bezoek vei‘em‘t?