HomeDe maan der kennisPagina 18

JPEG (Deze pagina), 750.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

16 DE MAAN DER KENNIS.
gendunk (Ahamkara), oudsten zoon van Verstand, wie11s be-
moeijingen ter misleiding van den Geest ons straks door Ko-
ning Rede werden verklaard. j
Het tooneel verbeeldt in dezen aanvang van het tweede be- Y
drijf eene kluizenaarswoning aan den oever van den Ganges, j
niet ver van Benares (Varanàsi), de heilige stad bij uitnemend-
heid. Vóór de kluizenaarswoning bevindt zich Huichelarij , als
boeteling gekleed; of liever: niet gekleed, maar besmeerd met j
klei en behangen met het heilige koeça-gras. In eene alleen-
spraak vertelt hij ons wat hij daar komt uitvoeren:
~ "Door onzen Grootvorst, Koning Waan, is mij een be-
langrijke last opgedragen. ­- Huichelarij, mijn zoon! ­­­ heeft
hij tot mij gezegd, ~- Koning Rede heeft met zijn minister- `§
raad besloten, de Kennis te doen verrijzen ten einde den Geest _t
te wekken; en daarom heeft hij Gemoedsrust, Zelfbeheersohing
en de overigen naar verschillende heilige bedevaartplaatsen ge-
zonden om de zaak voor te bereiden. Nu kunt gij door uwe
waakzaamheid het onheil welligt nog voorkomen, dat ons ge-
slacht boven ’t hoofd hangt. Op aarde namelijk is eene stad.
met name Benares, beven alle andere beroemd om de heiligheid
der pelgrims, die er de verlossing komen zoeken. Ga nu der-
waarts en tracht de gemoedsrust van de boetelingen te verste- ;
ren, die gij er vinden zult! - lk geloof mij thans wel van `
dien last gekweten te hebben: bijna geheel Benares heb ik aan
mijne magt onderworpen, en mijne leerlingen gedragen zich
uitmuntend:
Bij maanlicht zwelgen zij in huizen van vermaak w
Uit geur’gcn vrouwenmond den wellust zwijmeldronken
5 Met volle teugen in, om daags bij ’t offervuur
Als heil’gc vromen weêr, alwetend, ingewijd
j In God’s verborgenheên, te preêken voor het volk.
Zoo dienen zij ons plan en ’t menschdom wordt bedrogen.
Maar, wie die vreemdeling zijn mag, die daar ginds den
Ganges is overgestoken en herwaarts komt ?"
Van de overzijde. namelijk, nadert Eigendunk, als Qrötriya-
Brahmaan (d. i. een van de allerheiligstc en allerregtzinnigste
soort), al gesticulerend en declamerend over het verval der or-
thodoxie en het toenemen der ketterij. Verontwaardigd gaat hij
een ketterschen boeteling voorbi_j. dien hij daar aan den oever
ziet zitten.