HomeDe maan der kennisPagina 17

JPEG (Deze pagina), 603.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

l
l
DE MAAN DER KENNIS. 15
D "Koning ltede. -- Welnu dan. hoor!
j` lndien Gemoedsrust mij met hare vrienden bijstand
j Verleende tot herstel van ’t heilig echtverbond
j Niet Openbaring, thans door lange scheiding droef
j Te moede en trotseh van mij zich keerend, en indien
­§ Dan gij, vriendin! een wijl den lust verzakerid, u
Terughield, dan ware ook uit droom en diepen slaap
E ’t Ontwaken voor den Geest weer moog’lijk; Want een zoon,
De Kennis, zou door ons verrijzen en hem wekken.
"RB(l6HCI]11g. ­- Indien, mijn vriend! de verlossing van den
Geest uit de banden die hem knellen, op die wijze mogelijk
is, dan kome voor altijd de hcreeniging aan de Vorstin Open-
l haring met mijnen Heer en gebieder tot stand! Mij moet het
welkom zijn!
"Koning Rede. - Vriendin! wanneer gij inderdaad u zoo
lj edelmoedig betoont, dan zien wij binnen kort en voor langen tijd
onze liefste wenschen vervuld.
1 Door wetenschap zij hun, die snood den Wereldvorst,
E Den eeuw’gen, een’gen Geest, in wiss’lende gestalten
Gebonden en verdeeld, straks op het pad des doods
Te voeren zochten, thans de regte straf bereid,
Die ’t sehand’lijk leven hun, den Godverseheurders, rooitl
lk ga, en Kennis rijze, en breng met hulp der vrienden
__ Tot wezenseenheid Hem door zelfbewustzijn weêr!"
ll.
I
Terwijl aldus van weêrszijden de stand van zaken door de
partijen besproken wordt, zitten de bondgenooten en dienaren
van Koning WVaan, den regerenden vorst, niet stil, maar be-
ijveren zich, zijne bedreigde heerschappij over het menschdom
door alle middelen die hun ten dienste staan te bevestigen. Zoo
maakt ons nu het eerste tooneel van het tweede bedrijf met de
handelingen en beraadslagingen van twee zijner magtigste vrien-
den bekend: namelijk van lluiclielarij (Damliha) en dien Ei-
l