HomeDe maan der kennisPagina 16

JPEG (Deze pagina), 759.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

!
l
14 nn MAAN msn KENNIS. ‘ 3
Die als in slaap Verstand hem voorhoudt, ziet hij niets ,
Dan deze, en in hun kring steeds rondgedreven, weet
De Alwetende niet meer wat hij in waarheid is." j
l
En welke zijn nu de treurige gevolgen van dien toestand,
waarin de Geest door de schuld van zijne vrouw en van zijn l
zoon verkeert? Dat de heerschappij over de gansche wereld in
handen is gespeeld van de kinderen van Daad, de eerste vrouw
van Verstand, aan Koning VVaan namelijk en diens ministers
en hovelingen, aan Eigendunk, Hoogmoed, Liefde, Haat, Toorn,
Huiehelarij en al de overige vertegenwoordigers van den harts-
togt, terwijl Koning Rede en de andere kinderen van Bespie­
geling, zooals Vriendschap, Gemoedsrust, Medelijden, Geloof,
door de menschen niet meer in eere worden gehouden en in
droeve ballingschap over de aarde moeten rondzwerven. l
Kon nu eenmaal de Geest weer tot zich zelven komen, kon
hij, uit de strikken van Schijn en de haren verlost, te midden pt
der wisselende verschijnselen weer zich zelven als het eenig ware j
en onverandcrlijke VVezen leeren herkennen, kon hij, in één
woord, tot volkomen Zclfbewustzijn worden gebragt, hij zou ook i
het gezag in handen stellen van Koning Rede en diens stam,
en het mensehdom zou voortaan gelukkig zijn.
Met ontsteltenis heeft de Vorstin Redencring, die zich ook
wel eens een oogenblik door Verstand en X/Vëtäll laat vervoeren,
maar, tot nadenken gebragt, toch ook weder aan Rede gehoor
geeft, deze mededeelingen uit den mond van haar echtgenoot
vernomen. - "Maar hoc, - vraagt zij ten slotte, ­- hoe zal __
de Geest dan ooit tot zelfbewustzijn teruggebragt kunnen wor-
I den? Of bestaat er een middel waardoor de ware wetenschap
! zich hem openbaren en de regte kennis voor hem verrijzen zal?”
Koning Rede laat het hoofd hangen, en zwijgt beschaamd.
- "Hoe nu, mijn Heer en gebieder! - vraagt wederom
Redenering. - wat last van schaamte buigt uw diadeem ter
neder?
"Koning Rede. -­­ Vriendin! der vrouwen hart is ligt toe-
gankelijk voor ijverzucht, en daarom weifel ik, als hadde ik
zelf een misdaad begaan.
"Redcnering. - Mijn Heer en vriend! Zoo mogen andere
vrouwen zijn, die den hartewensch van den echtgenoot weer-
staan, onverschillig of hij gehoor geve aa11 willekeur. dan wel
zich kwijtc van een heiligen pligt: niet ik alzool
l