HomeDe maan der kennisPagina 14

JPEG (Deze pagina), 780.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

ia
12 DE MAAN DER KENNIS. i
verstooten echtgenootc, tot zich nemen, opdat ldletenschap en
Kennis uit hen geboren mogen worden: en op zich zelf heeft
hij daar ook niets tegen; maar hoc nu met Vrouw Redenering,
zijne tweede gemalin, te handelen? Zal deze niet jaloersch zijn
en de hereeniging trachten te beletten`? Of zou zij misschien.
zooal niet grootmoedig genoeg zijn, dan toch uit den aard van
haar wezen genoeg kloek overleg bezitten om door eene opoffe-
ring van hare zijde de bedoeling van haar echtgenoot in de
hand te werken? Vorst Rede begrijpt, het in elk geval eens
te kunnen beproeven, en begint nu met Redenering op de
hoogte te stellen van den toestand. ’t Spreekt wel van zelf,
dat hij de zaak van zijn eigen standpunt, en dus van een gc-
heel ander dan Liefde, zijne tegenpartij, beschouwt. VVat nu
echter in de voorstelling van dezen ons nog duister is geblc- .,,
ven, wordt ons door de nadere verklaring van Rede thans vol-
doende opgehelderd.
De Geest, - zoo vernamen wij straks uit de mededeelingcn
van Liefde, - had uit zijn geestelijk huwelijk met Schijn een
zoon, Verstand, gewekt, en, na door dezen de wereld te heb-
ben geschapen, de heerschappij over de wezens aan de kinderen
der Daad, aan Koning VVaan en de zijnen, toegekend. Maar
hoe was dit alles toegegaan? Door welke kunstgrepen had Vaan
zich van de opperheerschappij kunnen meester maken, en hoe
was het inmiddels onder den invloed dier slimme gasten met
den Geest zelven gesteld? Dit is het wat ons uit de mede-
deelingen van Koning Rede en zijne antwoorden op de gaande-
weg door Redenering gestelde vragen thans nader blijken zal. j
Schijn, een wezen zonder nadenken en overleg, de begooche-
ling in eigen persoon, die zich zelve evenzeer misleidt als clk
l ander met wien zij in aanraking komt, wist ook de Geest te
bedriegen nadat deze haar tot vrouw had genomen. Ziende
dat hare jeugd voorbijging en dat haar echtgenoot, een oud
man reeds, geen behagen stelde in den lust, trachtte zij hem en
zich zelve als ’t ware te verjongen door hem allerlei vormen
en gestalten voor te tooveren en hem deze voor werkelijkheid
te doen aanzien, schoon ze inderdaad niet anders dan bedrie-
gelijke droomgestalten konden zijn. Dit te weeg te brengen,
geluktc haar voornamelijk door de medewerking van haar zoon
Verstand, die de bedoelde droomheelden, de zoogenaamd ge-
schapen dingen en de menschelijke ligehamen in ’t leven riep,
en ze nu aan zijn vader. den Geest. voorhield als een spiegel.