HomeDe maan der kennisPagina 13

JPEG (Deze pagina), 723.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

i
` DE MAAN DER. KENNIS. 11
eerste ontsproot de stam, die Koning Waan als hoofd erkent,
uit de tweede het geslacht van Koning Rede:
"Uit ’t geestlijk eehtverbond van Geest, het eenig Wezen,
En Schijn, begooehlingskraeht, ontsproot een zoon: Verstand.
Daarop ontstond ’t heelal: de hemel, aarde en hel;
En eind’lijl< ons geslacht, van oorsprong tweeërlei."
De Geest nu, onder den invloed van Schijn, zijne gemalin,
en van zijn zoon Verstand, die Daad beter mogt lijden dan
Bespiegeling, verleende de heerschappij over de wereld aan Ko-
ning Waan en de zijnen, en de kinderen van Bespiegeling lei-
den sinds dien tijd een eenzaam en zwervend leven. Daarover
_ zijn zij nu verstoord, en trachten, met hun Koning Rede aan
’t hoofd, den regtmatigen regent, en met dezen ook hun eigen
stamvader Verstand, van den troon te stooten.
- "Maar, - vraagt Wellust, - hebben ze nu ook midde-
len om hun boosaardig plan door te zetten? Is er eenige kans
voor ’t gelukken hunner onderneming?"
Liefde wil eerst 11iet zeggen wat hij vernomen heeft; maar
zijne vrouw vleit zoo vriendelijk dat hij ’t geheim niet langer
Weet te bewaren, en haar mededeelt wat eene profetie, lang in
de familie bewaard, maar tot dusver aan de meesten onbekend
gebleven, omtrent den eindelijken val van hun Koning voor-
spelt. Koning Rede namelijk, hun vijand, zal zijne verstooten
gemalin Openbaring (Oepanishad), die hij voor Redenering (Mati)
had verlaten, weêr tot zich nemen; en uit dat vernieuwde hu-
l wclijk zal eene dochter ‘Wetensehap (Vidya) en een zoon, Ken-
nis (Prabödha) geboren worden, die de heerschappij van Koning ­
WVaan te gronde zullen rigten, en in ’t eind het gansche ge-
I slacht als booze reuzen zullen verslinden.
VVellust valt in onmagt, doch Liefde brengt haar spoedig
weer bij, en terwijl hij bezig is, al snoevende op zijne kracht
en die zijner bondgenooten, haar gerust te stellen, verschijnt
in het tweede tooneel Koning Rede met zijne tegenwoordige
gemalin Redenering. Liefde acht, met al zi_jne grootspraak, zich
toch niet veilig in dat gezelschap, en haast zich, na nog eenige
sehimpseheuten, met zijne vrouw te verdwijnen. -
Koning Rede inmiddels, hoe ook door zijne tegenstanders
gevreesd, bevindt zelf voor ’t oogenblik zich in een moeilijk
geval. Naar luid der voorspelling moet hij ()I)CY1lJEl1'lll,‘I, zijne
_