HomeDe maan der kennisPagina 12

JPEG (Deze pagina), 681.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

i
lO DE MAAN DER KENNIS. `
strijde, en belaagt met magtige bondgenooten de tot dusver on-
betwiste heerschappij van VVaan over den Geest.
Dezen stand van zaken bespreekt, in den aanvang van het
eerste bedrijf, Liefde (Kama), een van VVaan’s ministers, met
Vellnst (Rati), zijne gemalin. Schoon zelf geenszins op zijn
gemak, geeft hij zich echter den schijn alsof hij volstrekt niet
bevreesd is, en wel iets van de onheilspellende geruchten ver-
nomen heeft, maar er toch eigenlijk niet veel belang in stelt.
­ Koning Rede, - dus snijdt hij op, -­ vermag niets zoo-
lang hij, Liefde, zich slechts met de zaak blijft bemoeijen, en
de harten der menschen gevangen houdt:
"De rede is magtig nog zoolang uit lotus­oogen
Geen steelsche liefdeblik in ’t hart des wijsgeers dringt; `
Maar, zegeviert in ’t eind toch mijner waap’nen kracht, ~
Een vrolijk huis, een stoet van vrouwen, jong en schoon,
Een rijke bloemenhof, de wind met geur beladen,
Het bijgegons in ’t loof, de zilverglans der maan, -­
Waarom Vorst Rede dan, den zoon der Schrift, te duchten ?"
Wellust is inmiddels nog gansch niet gerust. Koning
Rede, -­ meent zij, - heeft toch krachtige bondgenooten in
de beide Vorsten Eeredienst en Vroomheid, en tegen hen mag
men wel op zijne hoede zijn. ­- "Och!" - antwoordt Liefde,
"die Vorsten zijn zoo erg niet te vreezen. Als onze trouwe
dienaren, Dronkenschap, Afgunst, Huichelarij en de overigen {
hun maar eens goed onder de oogen zien, dan loopen ze van i
zelf tot Onregt, dien trouwen raadsman der Koningen, over.
En daarenboven hebben wij ook altijd de vrouwen op onze
hand; de mannen zullen dus ook wel op onze weide blijven [
grazen."
Vellust zou echter nog wel wat meer van de zaak willen
vernemen; en nu verklaart Liefde haar de betrekking die er
oorspronkelijk tusschen de beide Koningen bestaan heeft, en
die juist de aanleiding is geworden tot hun strijd: ­-
De Geest (de Peeroesha) huwde in der tijd met Schijn (Maya).
Uit die echtverbindtenis werd een zoon geboren, met name Ver-
stand (Manas), en deze schiep het zigbaar heelal en de ligcha-·
men der menschen, goden en daemonen. llij zelf huwde twee
vrouwen: Daad (l’ravritti) en Bespiegeling (Nivritti). Uit de
_