HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 597.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

'! ` - - - N W Y-­ .
!
{
man den lust kan opwekken om door onderlinge en gemeen-
schappelijke oefening zich een onschuldig en veredelend ge-
not te schenken. Wïlat de twaalfjarige knaap, op eenige uit-
zonderingen na , bij zijn verlaten van de volksschool geleerd
heeft, is: werktuigelijk lezen en schrijven en dc 4 hoofdregels
der rekenkunde. Zoodanig toegerust komt .hij in ’t werkelijk
leven, gaat op een winkel, wordt eerst halve, daarna heele
knecht, werkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, niet
met zijn hoofd maar alleen met zijn handen voor een gulden
daags, trouwt, krijgt kinderen die even knap worden als hij
en ­-­ sterft. De eenige ontspanning, die hij heeft als jong
. gezel, is: Zondags met zijn meisje in eene buitenherberg
jenever drinken en ontnchtige liedjes zingen, zijn eenige
toevlugt als man en vader is de kroeg, wanneer hij zijn
dagelijksch leven toch eens verzetten wil.
Heb ik te stout gesproken, Waarde Lezer! en te sterk
gekleurd? Of moet gij met mij instemmen, dat de toestand
zoo en niet anders is?
Laat ons dan een woordje spreken over:
B. nn onnnnwuznns nnn raicnnn sei-Loon.
Uit welke klasse krijgt Nederland zijne hnlponderwijzers
voor de volksschool? Meestal uit de volksklasse, zoo even
door ons beschreven, en dat nog wel uit de minste exem-
plaren. Hoe menigmaal gebeurt het niet, dat een vader, die
bevindt dat zijn twaalfjarige zoon niet sterk genoeg voor smid,
niet rap genoeg voor verwer, te bang voor koetsier, te bij-
ziende voor kleêrmaker en te lui voor bakker is, hem kwee-
kclmg laat wordene ,, hij verdient dan al spoedig een 50
gulden in ’t jaar en kan zoo zoetjes aan voor zijn eigen kleê­
ren zorgen/’ Maar neemt de Maatschappij dan zulke pro-
ducten als onderwijzers op? Gaarne! - als zij maar voldoen
aan ’t Programma voor ’t examen van hulponderwijzcr. Vraagt