HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 661.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

ati Y W
j a
à .
r
2
E
l e
l
schooner tijden? Op de lagere school wordt volgens de wet
i van 1857 onderwijs gegeven in lezen, schrijven, de begin-
selen der rekenkunde en der hollandsehe taal; de eerste be-
ginselen van geschiedenis , aardrijkskunde , vormleer en zingen ;
` zoo luidt het programma. Nogtans -­- zijne gedachten behoorlijk
pi en logisch uitdrukken, een fatsoenlijken brief in den ver-
l eischten vorm schrijven -- ’t moge in de wet begrepen zijn -­-
maar zoo ver gaat het onderwijs daar niet De deelname
* aan de publieke welvaart, aan den bloei van ’t Vaderland
wordt niet voldoende opgewekt, omdat men den leerling on-
_ bekend laat met de grondwet volgens welke zijn land gere-
geerd wordt. Vraag een jongen uit de hoogste klasse der ·
» lagere school wat een constitutionneel vorst is , hij zal u ’t
i antwoord schuldig blijven, daar heeft hij nog nooit aan ge-
dacht. Vraag hem 11aar de grondstoffen, die zijne provincie
, oplevert, naar de wijze van bewerking en verwerking, naar
V de verhouding van kapitaal en arbeid. Even zoo vele onop-
` losbare problen1a’s voor hem. En hoe wordt zijn schoonheids-
· gevoel ontwikkeld? Door teeken­ en zangonderrigt zegt de wet.
. Maar ook hiervan zijn de producten schaarsch. WVel heeft,
wat het eerste betreft, een Man die groot belang stelt in ’t
i lager onderwijs , daarin eene gewenschte verbetering trach-
Q ten te brengen door eene methode in te voeren, die tegelijk
E verstand, oog en handen door eigen vinding oefent en ’t
schoonheidsgevoel ontwikkelt en veredelt, maar slechts daar ,
j waar zijn persoonlijke invloed werken kan, wordt notitie van
= zijn arbeid genomen, elders niet. Ook ’t zangonderrigt is
1 niet van zoodanig gehalte, dat het later bij den handwerks-
(1) Aan de waarheid hulde doende, teeken ik aan, dat eenige volksseholen
‘ in de residentie en ook nog in sommige andere gemeenten hierop eene aller-
I gunstigste uitzondering `maken, vooreerst door den persoonlijken invloed en
I grooten ijver harer uitstekende lloofdonderwijzers, ten andere door "t Hulp-
; personeel, dat onder hunne voortreffelijke leiding gevormd is.
(2) Jhr. Mr. J. de Witte van Citters, -­­ Figuurteekeneu.

l
. _:r WU gyn? _f A d Y ` Y _ ,_, , ___ _ r, _, _ ,__i j 1 "