HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 639.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

5
lekeurig blijft gij stil staan en _luistert met innig welbehagen
naar de schoone stemmen, die de liefelijkste vaderlandsche en
romantische liederen aanheffen. Een ,,Witz" wordt door de
landslni toegejuicht, doch de gemeene man zou zich wel
wachten iets gemeens uit te brengen; in plaats van toejuiehing
te verwerven - zou hij zich schande op den hals halen!
Van waar dat onderscheid ’t welk iederen Nederlander
moet opvallen, die een weinig in den vreemde heeft rond-
gekeken, ja dat hij in zijn eigen land aanschouwen kan. De
fransehe Ouvrier en de hollandsche Daglooner , de engelsehc
Nurse en de hollandsehe Kindermeid, ’t duitsehe Mätdchen en
de hollandsehe Werkmeid, de fransche Femme de chambre en
de hollandsche Kamenier, zij hebben alleen de dienstverrig-
tingen met elkander gemeen, overigens zijn het geheel an-
dere wezens. Nog eens van waar dat onderscheid?Is de hol-
landsche landaard niet geschikt voor beschaving? Raadpleeg
’t Historieblad! ’t zal u leeren dat voor twee eeuwen de
Hollander om zijne besehaafdheid en welgemanierdheid door
de geheele wereld beroemd was. Neen, ’t ligt aan de op-
voeding en ’t onderwijs van den jeugdigen Nederlander.
Velen krijgen zelfs in ’t geheel geen opvoeding. noeh gods-
dienstige, noch zedelijke; hun ontwikkeling wordt aan ’t
noodlot overgelaten. Hunne ouders bekreunen er zich vol-
strekt niet om, en zenden zij ze al naar school: ’t is minder
uit besef, dat ze daar wat leeren zullen dan wel om eenige
uren van den dag van hen ontslagen te zijn. Maar zoodra
breekt de tijd niet aan dat de kleinen een penningske ver-
dienen kunnen, of zij verlaten de school en de boeken wor-
den nict meer aangezien. Zoodanig is nu jaren lang de toe-
stand geweest ; de nieuwe wet op ’t Lager Onderwijs is ge-
komen, en ruim tien jaren in werking. Beantwoordt die
wet aan hare verpligting om ’t kind uit de lagere volks-
klasse te vormen tot een man, besehaafder en beter ontwik-
4 keld dan zijn vader was? Ziet men reeds den dageraad van