HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 635.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

ii knik E E E V
’€

4L

door de platte gemeenheid U met walging doet heengaan.
1 Hoor de liederen, die mannen en vrouwen des nachts uit-
jj gillen en tracht eens den inhoud te verstaan. Zie ’t onbe-
9 schaamde opvolgen van allerlei zinnelijke lusten zonder eenige
Q poësie hoegenaamd! De ondeugd in al hare naaktheid, ont-
i _ bloot zelfs van ’t doorzigtig waas der uiterlijke welvoegelijk­
è heid! ,, Maar dat leeren zij toch niet op school!" hoor ik
U ongeduldig uitroepen. Een oogenblikje! Maken wij eerst
‘ eene vergelijking met de volksklasse in andere landen. Be-
geef U daartoe met mij op den Boulevard des Italiens te
_ Parijs, waar honderde rijtuigen elkander kruisen. Eene arme
vrouw wil overstappen en bevindt zich voor een iiacre, de
r koetsier houdt de teugels in en roept: ,, Madame, ayez la
bonté de remarquer que vous entravez le passage!" (1) Neem
j een kijkje op de publieke bals te Parijs: gij ziet er intri-
. gues, verleiding, o ja, daar als overal elders en misschien
i daar nog 1neer! maar toch in een poëtisch kleed gehuld ,
al toch niet den afschuwelijk walgelijken, dierlijken hartstogt ,
; die U in al zijne naaktheid aangrijnst! Spreek in Frankrijk
met een 1nan uit het volk en gij, Hollander! staat verbaasd
l. over zijne wetenschappelijke kennis, over de originele en toch
beschaafde wijze , waarop hij zijne gedachten uitdrukt.
Zie de vermaarde ,,Dames de la Halle" hoe zij leven en
zich een maatschappelijken kring vormen in de Maatschappij,
en als gij naar uw ,,apartement" terugkeert, en naar uw
jl ,, portier" wilt luisteren, zal hij U spreken over de vermaarde
· redevoering van Jules Favre in ’t Corps Législatif, die zelf
‘ zoo even in uw ,, restaurant" gelezen hebt.
; Betreed den Duitsclien bodem en in de nederigste stulp
N zelfs, zult gij ,, Bildung” vinden, ,, tüchtige Erziehung" der
kinderen, in wier tegenwoordigheid geen dubbelzinnig woord
' mag gesproken worden, en hoort straatgezang -- onwil-
` (I) Zie Gid=. Noxnmr-r van Jnlü of Augustus KSGT.
ll
l
l
l
t