HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 549.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

De Lezers van Dagbladen, Tijdschriften en läroehures kan
men onderscheiden in getrouwe, onverschillige, nieuwsgie-
rige, geleerde en oppervlakkige lezers. Voor welke categorie
is nu dit opstel geschreven? Voor alle -­ maar helaas! Kan
er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Kan een onder-
wijzer over iets anders met fatsoen spreken dan over zijn
abc- en zijn rekenboek? Gedachten van een onderwijzer,
wie heeft er zijn tijd voor over, om die te lezen? - ,, Ik
zal ’t beproeven," zegt een gepensionneerd O. I. Ambtenaar,
leen vrijgeest, ,, ik zal eens zien, wat de kerel uitkraamt!"
i Och, doe dat, exceptionneel man, en als er iets in mijn
schrijven mogt zijn, dat uw sympathie opwekt, deel ’t dan
morgen middag in de Societeit aan een paar vrienden mede ­­ j ·
en ik heb niet te vergeefs geschreven.
A. HET voLKsoNDnn.wrJs.
Het volksonderwijs in Nederland kost ontzaggelijk veel
geld en is niet zooals ’t wezen moest, wat men er ook van
zeggen moge. Ja, ik weet wel, dat de Registers van den
Burgerlijken Stand uitwijzen, dat er in ons Vaderland maar
zeer weinig menschen zijn, die bij ’t voltrekken van hun
huwelijk hun naam niet kunnen zetten en dat dus ’t per-
cent van hen , die men daaruit weet, dat niet lezen en
schrijven kunnen, gering is, in vergelijking met dat van ‘
andere landen. Maar men versta mij wel: Orzeclzlceml onder-
wijs is iets anders dan geen onderwijs. Oordeelen wij naar
andere resultaten. Vllelken invloed heeft het volksonderwijs op
de algemeene beschaving? Hoe is ’t met de geestontwil<ke­
­ ling der geringe volksklasse? Beluister hare gesprekken en
zult een taal en uiting van denkbeelden vernemen, die