HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 637.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

ii?
jah {
l` . j
|=
l ii
l
x 2
Moet de kennis van den leerling , als hij de middelbare .
school verlaat, dan in kwantiteit verliezen, in kwaliteit zou ik
zij veel winnen en hem in staat stellen daarna de ern- I
stigere en meer afgetrokken studiën beter en in korter tijd J
j zich eigen te maken. Hierbij komt nog, dat de leerling op jj
f zestien- of zeventienjarigen leeftijd de preparatore school zou `
verlaten en dus nog niet te oud zou zijn . om een ander
vak te kiezen ; wanneer geregelde studie hem te zwaar viel. E
i Tevens zou zoodanige opleiding voor elken jongeling uit den jl
‘i besehaafden stand gewenscht worden en de Middelbare School
I dus zoodanig in bloei toenemen , dat men weldra elk stu-
· diejaar in twee of meer afdeelingen moest splitsen.
5°. Door bovenstaande verandering zou men het bestaan
J der bijzondere scholen mogelijk maken, ja zelfs eene heilzame
concurrentie tusschen staats- en bijzondere school in ’t leven
l roepen. Eindexamens , doelmatig afgenomen door onpartijdige _
j mannen , zooals het tot dusverre voor de K. M. Akademie
en ’t Instituut voor de K. N. Marine geschiedde, zouden
J weldra ’t kaf van ’t koren onderscheiden; de Staat en de
Gemeenten zouden aanzienlijke sommen kunnen besparen en
’t lager en middelbaar onderwijs zouden er ontzaggelijk veel
jl bij winnen.
Nu nog twee vragen tot besluit. Waarom deze brochure
in ’t licht gegeven en waarom haar niet onderteekend? Ik
ä stel mij niet voo1· dat van dit geschrift zoo groote notitie
zal genomen worden, dat het ernstig besproken worde. En
j al ware dit ook het geval, dan zal men met welsprekende
taal mij tooh op allerlei wijzen aantoonen, dat ik ongelijk
il heb, ,, et que tout est pour le mienx dans le meilleur des
mondes." ~ Bon ik dus vooraf verzekerd dat mijne stem ;
zal zijn als die eens roependen in de woestijn; waarom dan
Q gesproken? Omdat ik mijn hart moest lucht geven, om mij ï
zelven te bevredigen en ’t verwijt te ontgaan: Gij hebt ge- l
zwegeu toen het tijd was van spreken. Wvanneer in Neder-
M in
`
r
1
l
jj à