HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 612.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

13 V
2°. De rang van oflicier geeft den titularis eene eervolle V
plaats in de maatschappij, brengt hem somtijds in de om- V
geving van zijn Vorst en bij uitstekenden dienstijver wordt
zijne borst met ecreteekenen versierd. Ziet daarentegen den
onderwijzer , als hij 50 jaren lang trouw gediend heeft , krijgt r
hij eene zilveren medaille die hij in een doosje mag leggen; j
de aanzienlijke kringen zijn voor hem gesloten en droeg l
hij nog zijn historisch kostuum ­­- men zou hem veilig den
heereknecht der maatschappij kunnen noemen.
3°. Het anathema, dat op zijn stand drukt, weêrhoudt
jongelingen van goeden huize dien stand tot hun levensdoel
te kiezen. Voor een postje van f 300.- aan een der Mi-
nisteriën of aan de Staatsspoorwegen zijn meer dan honderd
aspiranten , waaronder baronnen en jonkheeren ; en schaamden j
_ vorstenzonen in andere landen zich de betrekking van on-
ii derwijzer niet -- in ons land is, zoo ver ik weet, nog
nooit een schoolmeester van adel geweest.
4i°. De scholen van middelbaar onderwijs, nu zij toch
j eenmaal bestaan , moesten alle tot die met driejarigen cursus
gereduceerd worden en uit het programma de Mechanica,
Technologie , Natuurkunde (1), Scheikunde, Staathuishoud­
kunde en Waren-kennis geligt worden. Van ’tBoekhouden kon
r de cursus blijven , doch moest niet voor elken leerling ver-
pligtend zijn en in vrije uren, bijv. des avonds gegeven
worden. Op die wijze zou men meer tijd aan de hoofd-
vakken kunnen besteden, ’t onderwijs zou ook voor de min-
der ontwikkelden nuttig worden en de 95 pCt. die volgens
sommigen nu even wijs weer heengaan als zij gekomen
zijn, zouden dan welligt tot 5 pCt. gereduceerd worden.
(1) Kennis der Natuur mag niet gemist worden, nl. de Beginselen der
Delfstol`- Aard- Plant- en Dierkuude.
(2) Men zal mij welligt tegenwerpen , dat in andere landen ’t Programma
eene dergelijke uitgebreidheid heeft; maar men moet niet vergeten, dat de
hollandsche jongen, behalve zijne moedertaal nog drie vreemde talen heeft
aan te leeren.