HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 657.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

li.

j ie
3
ï vondigheid van den tijdgeest zijn geloof niet meer ontnomen
ë worden. Doch heeft hij aan kerkelijk gezag en aan lI1ll'£l.l{6l€11­
I geloof zijne godsdienstige overtuiging te danken, dan zinkt
` de grond onder zijne voeten weg , zoodra dat gezag of dat
. geloof ondermijnd wordt.
i De school is de maatschappij in miniatuur. Mag men in
_ gemengd gezelschap over godsdienstige waarheden spreken en
elkander in ’t geloof opbouwen , men zal zich wachten kerke-
j lijke leerstukken aan te roeren, omdat daardoor ligt twist en
i tweedragt ontstaan, de erfvijanden van ’t Christendom. Alzoo
E ook ycrlsdierzsl zyn ale sc/telen , cpleirléazg lol cár·l,sjlelq)`le en maal-
I scáayyyeläle rleugrlerr; maar alles gcwecrrl wel zmrlersrlevzlrcvz-
{lm in lmme ycrlsrlienslzlqe 0eer·lu@i2z_9 zml lxmmerz lwelsevz.
A Ik moet overigens gul uit bekennen, dat ik tegen den
reuzenarbeid opzie, om een geschikt plan voor te stellen, “
i waardoor de nu abnormale toestand van ’t onderwijs geheel
I hervormd wordt. Ik zal mij dus tot eenige vingerwijzingen
bepalen.
4 l°. Bij onze vrijzinnige wetgeving kunnen jongelieden uit ,
i de laagste volksklasse den eervollen graad van Officier ver-
krijgen ­ en wat meer zegt dien rang met eere bekleeden.
Maar hoe naauwlettend is niet het examen, waaraan de p
aspirant-luitenant , die zijne opleiding in de armee gehad I
heeft , onderworpen is. Allergunstigste getuigenissen van zijne
Chefs, dat hij als zedelijk ontwikkeld , beschaafd en welge-
manierd man te boek staat, moeten voorafgaan om hem den
j toegang tot het examen te verleenen en hoe naauwlettend
Q· zijn niet, gedurende ’t examen zelf, de oogen der Hoofd-
j ofiïcieren op hem gevestigd! Wetenschappelijke kennis, dienst-
I; ijver, ja! maar vooral onberispelijke houding en goede ma-
nieren worden van hem gevorderd. `Wordt dit nu geëiseht
i van den man, die krijgslieden moet oefenen , hoeveel te meer
j moest men zulks doen van hem, wie11 de opleiding van het
j toekoinend geslacht is toevertrouwd.
l
in ____,_ _ ______ ,