HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 626.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

l E
de indische school het radikaal van Ambtenaar verkrijgen
willen.
Hoewel ik mijn doel meen bereikt te hebben , als uit mijn
opstel blijkt, dat de toestand van ’t lager- en middelbaar o11-
derwijs eazvelrleemle is , geloof ik toch, dat op hem, die
vermeent bestaande gebreken te moeten aanwijzen, de ver-
pligting rust, middelen tot herstel aan te geven. Tevens
doet zich de vraag op: ls schrijver dezes de eenige, die den
toestand van ’t lager onderwijs zoo donker inziet? Hebben
zich nog nooit andere stemmen doen hooren, die er zich
ongunstig over uit lieten? O vele en wel hoofdzakelijk
van de streng conservatieve rigtingen op godsdienstig gebied.
,, Door den Bijbel van de school te weren," zeggen zij,
,,belemmert tevens allen vooruitgang op zedelijk gebied,
,,en daaraan alleen hebt gij de11 ongunstigen toestand te
,,danken.” Ook andere voorstanders van ’t onderwijs, die
meer liberale denkbeelden zijn toegedaan , betreuren de wei- `
nige vorderingen in zedelijke ontwikkeling en beschaving,
doch zij zwijgen, om de regtzinnige begrippen niet in de
l1and te werken en de jeugd te11 minste hare blijinoedigheid
niet te ontnemen. Mijne veeljarige ervaring leert mij, dat
art. 23 der wet, den onderwijzers celkemezze rrrgjleérl geefl
hm leerlingerz {le e/w·islely`áe leer ep le leizlen , al mogen
zij geene kerkelijke leerstukken behandelen. De reine chris-
telijke zedeleer is zoo verheven , zoo veelomvattend, zoo on- l
nitputtelijk in wijsheid, dat zij alle andere stelsels overtreft,
en wordt de lGCl'll11g overtuigd, dat de Stichter der christe-
lijke godsdienst zoo ve1· verheven staat boven alle mensche-
lijke wijsheid , dat nog nooit een menschentong zooals Hij
gesproken heeft , dan vereenzelvigt l1ij llem met den persoon,
dien hij zich als de Godheid voorstelt en ziet in den grooten
Zoon ’t afschijnsel des Hemelschen Vaders. ls hij eenmaal
tot die conclusie gekomen, dan gevoelt hij zich sterk tege11­
over andersdenkenden , dan kan hem zelfs door de spits-
ë
ii