HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 666.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

.$jl
E
l
l ll)
e
ï
l toebehoord; door de aardrijkskunde -- waar zij liggen ; door
E de aardkunde ­-­ wat in die mijnen is; door de plantknnde
i - wat zij er kunnen zaaijen, door de dierkunde - wat zij
er kunnen fokken; door de rekenkunde -­ hoeveel de ex-
; ploitatie er van zal kosten en door de teekenkunde --
i geven zij er U eene schets van ; ziet dus , dat zij al die
l wetenschappen noodig hebben. Dit zou dan alleen toegegeven
kunnen worden, als alle leerlingen van de H. Burgerscholen
Ingenieur moesten worden en zij alzoo daar reeds hunne
speciale opleiding verkregen. Er zijn evenwel nog vakken,
die zij ook daarvoor in ’t geheel niet noodig hebben en toch
i verpligt zijn te leeren, zooals: waren­kennis , Ital. boekhou-
4 den, enz. Voor de toekomstige O. I. Ambtenaren wordt
_ het ook verpligtend gesteld dezelfde zaken te leeren , mis-
I scliien wel omdat het hoe langer hoe moeijelijker wordt in
l onze overzeesche bezittingen den wagen regt te houden.
Men heeft al die wetenschappen ook noodig geacht voor
’t Aspiranten-examen te Breda, maar de tegenwoordige Mi-
j nister van Oorlog heeft geoordeeld aan de kleinste helft
i genoeg te hebben , mits zij maar goed onderwezen worden.
Het rijk en de gemeenten hebben trotsehe gebouwen ge-
il sticht met physische kabinetten en chemische laboratoriums ,
die ontzaggelijk veel kosten en waar al die wetenschappen
gedoceerd worden door specialiteiten. Elk studiejaar, be-
staande somtijds uit 35 a 40 studenten, krijgt een uur
jl les in meetkunde, een uur in geschiedenis, een uur in
lj dit, een uur in dat. Een dag heeft 6 schooluren ; dus in
4i dagen hebben zij van alles een uur geslikt! Wel moge
het l.1un bekomen! Het behoeft geen betoog, dat geen bij-
l zondere school zoo iets op het touw kan zette11 ; dus moeten
de jongelieden ,,n0lens volens", de middelbare school door-
» loopen ­­ omdat hun niet een van de 23 vakken ontbreken
j mag bij ’t examen , dat hun te wachten staat, als zij op de
Polytechnisclie school wenschen toegelaten te worden of op
ll E
`