HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 621.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

0
C. nn soHoLEN voort MIDDELBAAR ONDERWIJS.
De scholen voor middelbaar onderwijs zijn verdeeld in die
met driejarigen en in die met vijfjarigen cursus. Daar wordt
ontzaggelijk veel geleerd, zoo veel, dat niet een van de onder-
wijzers allem alles weet, wat een zijner leerlingen van de
vijfde klasse kennen moet. Wil ik de 23 vakken van onder-
wijs eens opnoemen? Hollandsche, fransche, engelsohe en
hoogduitsche taal- en letterkunde, geschied-, aardrijks- en
aardkunde, plant- en dierkunde, reken- , stel-, meet-, natuur-
en scheikunde, staathuishoudkunde, regtlijnig­ en handtee­
kenen - ik ben nu over de helft en hoop dat mij de
rest zult schenken, maar ’t is de volle waarheid: in 23 vak-
ken moeten de jongens _qecl1·essec¢·d worden, want omlerzuezevz
is toch niet mogelijk! Hoe kan een jongensbrein zooveel be-
vatten? Ja , er zijn enkele gelukkige wezens , die alles kunnen
leeren wat zij maar willen, en voor die enkelen is de wet
ingerigt. Ik heb al eens hooren redeneren , dat zoo er maar
5 van de honderd teregt komen , de middelbare scholen reeds
haar ,,raison d’être" hebben , maar ik bid U , waar moeten
de 95 anderen heen, die op I8jarigen leeftijd eene ,,carrière
manquée" hebben? Velen geven dan ook in de eerste jaren
reeds de studie op en schudden in ’t bierhuis de schoolstof
af ; de vijftienjarige maag raakt wel wat van streek, omdat
het beijersoh bier nog wat kras is , maar ’t hoofd -- o,
’t wordt zoo helder, dat het weldra door de haren heen
schittert.
· En waarvoor worden die ,, étudiants polyglotes" opgeleid?
In de eerste plaats voor Ingenieur van den Vlraterstaat of
a van ’t Mijnwezen. U weet wel: in ons land is veel water
j en in onze koloniën zijn veel mijnen. Nu kunnen zij door
hunne taalkennis lezen - wat fransche, engelsche en duit-
ii sche Ingenieurs hebben uitgevonden; door de geschiedenis
weten ­- aan wie die wateren en mijnen vroeger hebben
l

§ _/