HomeGedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 654.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 10.74 MB

jl), k
i
l
ï
I
F
men dan niet naar algemeene ontwikkeling? Ja wel! daa1·
5 moeten zij blijken van geven in een eigen opstel over VVil­
T lem I of over Piet Hein en in een praatje over straiïen en
= beloonen. Naar uiterlijke beschaving, welgemanierdheid, ge-
` ` kuisclite uitspraak der moedertaal? -­­ Neen ; - naar gezonde
. A denkbeelden over staatkunde, wetenschappen, schoone kun-
sten? - Neen ; ­- Wordt hem dan later de gelegenheid
gegeven om dit alles aan te leeren, en moet hij bij zijn
hoofdonderwijzers-examen daarvan blijken geven? -­ Evenmin.
jl En wie heeft dan die wetten gemaakt? De Minister met
den Staten­Generaal. Mannen, zoo hoog verheven boven den
" onderwijzer, dat zij hem sleehts even uit de verte kunnen
zien, veel minder zijn werkkring kunnen vatten. Vlletten
Y over geneeskunde worden door geneesheeren gemaakt, wetten
voor de defensie door ofïicieren, wetten voor den handel
l door handelaren, maar wetten voor ’t onderwijs door on-
I derwijzers? Wie denkt er aan? Verbeeld U een Minister van
_ Binnenlandsche Zaken, die een onderwijzer om raad vraagt!
A Zou de man zijn fatsoen niet te grabbelen gooijen?
Het zou zeer onbillijk zijn te willen betoogen, dat alle
onderwijzers hun oorsprong hebben in de lagere en slecht
jj ontwikkelde volksklasse. Neen - er zijn eenige jongelingen
uit de beschaafde burgerklasse, hoewel meerendeels zonen van
5 hoofdonderwijzers , die voor dit vak worden opgeleid, maar
zij zijn meestal niet voor de volksschool bestemd, zij ver-
lj" binden zich veeleer aan de bijzondere scholen. En worden
j nu die bijzondere scholen door de Regering gehandhaafd,
jl begunstigd, voorgetrokken? In 1863 is eene wet aangeno­ ·
men ­- de Wet op ’t Middelbaar Onderwijs - welke de
bijzondere scholen in groote gemeenten in hare ontwikkeling r
belemmert en in kleinere gemeenten haar bestaan onmogelijk j
maakt.
Heb ik niet reeds te veel van Uwe aandacht gevergd, dan
zullen wij bespreken:
5
l i