HomeDe tariefs-herzieningPagina 9

JPEG (Deze pagina), 600.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

E7
_ Wij zullen in weinige bladzijden de gronden daarvoor
ontwikkelen.
· Als voorstanders van vrijheid hebben wi_j ons ook
steeds verklaard voor handelsvrijheid. De banden, die E
g vroeger ide betrekkingen tusschen de onderseheidene l
natiën belemmerden, verdienden naar onze wijze van
zien afkeuring, en hetgeen de Regering met opotlering
van tonnen schats dan ook in de laatste jaren heeft
gedaan om de vrijheid van den handel te bevorderen,
j achten wij in het belang van het land. Maar MmZeZs«·
{ w@'/teirl is ook een theoretisch beginsel. Het is de
grondslag van die kennis, welke zich bij uitsluiting
ä mr wetenschap noemt. Elke theorie, elke wetenschap
F nu is slechts vatbaar voor toepassing tot zekere hoogte,
g en de vrijheid mag ook hier alleen in zooverre worden
gegeven als nuttig is om de belemmeringen in de be-
` weging uit den weg te ruimen; ·­«­ nooit in zooverre
dat de regten van anderen daardoor worden gekrenkt.
Een der grootste Fransche Staathuishoudkundigen,
3 Jean Baptiste Say, stelde dan ook voorop, dat de z0e­
j Zmscdcqo med aöselumf is. En zeker in Nederland, dat
onder zoo bijzondere omstandigheden verkeert, moet de
_ wetgeving dien stelregel in het oog honden. Het bezit
I van onze koloniën vordert eene voorzigtige toepassing
van de lessen der wetenschap; geene luchtsprongen of
verinetele grepen. Wij hebben tocl1 meer noodig dan
zeevaart en handel, om de voortbrengselen van den
j arbeid van den Javaan te realiseren; wij moeten er
ook iets voo1· in de plaats kunnen geven. De ver-
Q schillende takken van velksbestaan hebben dus eenerlei
Q belang, dat zich resuxneren kan in den eisch van elken
welgeordende maatschap: gcinatigde vrijheid, De ine