HomeDe tariefs-herzieningPagina 8

JPEG (Deze pagina), 599.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

ti
‘ gen veranderen, de grondtrekken van het karakter eener _
t natie worden niet ligt uitgewischt.
VVanneer wij het oog slaan op de stoffelijke belangen ·
van ons land, dan is het bovenstaande eveneens van
toepassing. Wij bewonen een klein land, bijna overal
door magtige naburen omringd. Wij bezitten onsehat­
bare koloniën, maar die door duizende uren afstand
van liet moederland verwijderd zijn; wij hebben velerlei
bronnen van volksbestaan, die de oorzaak van onze
welvaart zijn, maar die somtijds schijnbaar strijdige
belangen hebben. Dat alles te zamen genomen noopt
ons om steeds rondom ons te zien en te zorgen met
het streven naar algemeenen vooruitgang mede te gaan; ä
{ maar juist diezelfde redenen waarschuwen ons om het T
{ nationaal karakter in geen enkel opzigt te verloochenen
en steeds met voorzigtigen tred voort te streven. Proefï
nemingen mogen anderen zich veroorloven; ,,mirZ{ZeZmaeó
is {Ze beste sZaeá", sprak reeds vader Cats.
t Toen wij eenige maanden geleden de pen hebben
l opgevat om in eene toen verschenen brochure de ma- `
T teriële belangen des lands te bespreken, hebben wij 4
W aangetoond, welke gewigtige aangelegenheden op 1nate~
riëel terrein het tegenwoordige ministerie te regelen .
had. hebben toen ons vertrouwen in het destijds l
opgetreden kabinet Rochussen­-van Bosse in ondubbel-
zinnige woorden aan den dag gelegd. Wij hebben
veel van mannen verwacht, die, bekend met den toestand
des lands en door zoovele banden aan de hoofdstad ,
gehecht, in hunne banicr het motto: gematigd heem-
rïisme voerden. Wij vatten thans de pen op met een j
gevoel van teleurstelling, dat wij niet gemeend en t
geweneelit hadden reeds nu lucht te moeten geven