HomeDe tariefs-herzieningPagina 34

JPEG (Deze pagina), 609.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

gl
rl l
`
ii
lt
l r
l na
E
li de ondergang van hun bedrijf; daarvoor zal de Ver-·
tegenwoordiging ons weten te behoeden, die niet de
belangen van eene stad of eene provincie, maar dat van
het algemeen moet voorstaan en die regtvaardigheid,
ll billijkheid en gematigdheid tot rigtsnoer van hunne
handelingen moeten nemen, Het tarief is de onder-
gang van de Nederlandsche industrie en een onver-
golden geschenk aan den vreemdeling; in hare belangen,
in dat van het Vaderland, in dat van de hoofdstad `
des Rijks zal het die wet verwerpen. Mogt de meer-
derheid met onze zienswijze niet instemmen, dan hebben
wij onzen pligt gedaan. Maar wij verlangen bovenal dat
men onze argumenten dan ontzenuwen en zich niet
gj late verlokken door het droombeeld van eene vrijheid,
{ die niets anders is dan het regt van den sterkste.
Nederland was steeds een land van gematigdheid; het
heeft zijne grootheid te danken aan den bezadigden
E vooruitgang zijner voorouders, gepaard aan onderne-
l iningsgeest en noesten vlijt; mogten die deugden door
l de naneven niet in den wind geslagen worden, want
de wrange vruchten zouden niet uitblijven. Zoo de
J industrie dwaalt, dan herinneren wij aan hetgeen de
ë heer Duymaer van Twist in 1845 zeide:
ll Het bestaande eensklaps den bodem in te slaan
t en te vernietigen, komt noch uit een politiek, noch
uit een staathuishoudkundig oogpunt raadzaam voor;
’ voorzigtiger schijnt het too, vooraf te waarschuwen en
aan de industrie den tijd te geven om het dwaalspoor
te verlaten en op den goeden weg terug te l<eeren."
Wij herzeggen: wij verlangen niets meer. r
xlmsáewlam, October 1858. 4
l V