HomeDe tariefs-herzieningPagina 33

JPEG (Deze pagina), 592.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

il
A êri
men vrijheid wil, wij zullen die gaarne geven, maar
i zoolang in andere landen den toegang voor de producten
i van 011ze nijverheid wordt geweigerd, moeten wij ons
niet blootstellcn om de markt overstroomd te zien met
buitenlandsehc voortbrengselen, want dat is in het na~
deel van alle takken van volksbestaan. Men zegt dat i
E deze zich nog meer zullen uitbreiden, als men het aan-
hangig wetsontwerp aanneemt; wij zeggen: Ze miezmr j
est Z’emzemi du bien, en wij voegen er bij: de wcten·s .
schap is niet absoluut. Gematigde vrijheid voor allen
zij de leus; men heeft de vrijheid niet om aan een {
individu het regt om te leven te weigeren en nog veel
minder aan een' tak van volksbestaan, die geene be··
seherming vraagt of noodig heeft, maar die den weg
van gematigden vooruitgang wenseht op te gaan. Wan­» ».
neer anderen dien weg opgaan, wij herzeggen het, dan
gaan wij gaarne mede. Maar inen stclle het kleine ­
Nederland niet bloot aan proelinerningen, die anderen ,
zorgvuldig en voorzigtig vermijden, want men lacht
‘ elders alleen en men trekt zijn voordeel van pogingen °
om de theorie der handelsvrijheid tot het uiterste te j
drijven. WVij hopen dat de Staten-Generaal het ware ri
belang van het vaderland zal begrijpen; wij hopen dat
zij zich niet zullen laten medeslepen door sehoonklin·­·
kende theoriën en sophismen, die in de praktijk on~
mogelijk zijn en die de verderfelgkste gevolgen zouden
hebben. Wij gelooven niet idat het Nederlandsche volk
met verlooehening van zijn nationaal ka1·akter hollen i
en dweepen wil met bespiegelingen, tot wier ondersteu«
ning men allerlei valsche stellingen en zelfs tastbare
onwaarheden voortbrengt. Als uit één mond verklaren
de industriëlen, dat de aanneming van het tarief is
,
ik