HomeDe tariefs-herzieningPagina 32

JPEG (Deze pagina), 610.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

J. `j
l
jl i
j SU
de nijverheid bestaat tevredenheid met het tegenwoor­
dige zoo uiterst matige tarief; zij heeft niet op wijziging I
aangedrongen. Doodt men nu dat element van voort- i
brenging, dan schaadt men den handel ook in een ander ik
opzigt. Hoe grooter concurrentie, des te goedkooper kan
de consument koopen. Cijfer de Nederlandsche indus­«
trie echter weg van de wereldmarkt, dan behoeven an-
dere landen dien mededinger niet meer te vreezen en dat j
zal zeker geene verlaging van prijzen ten gevolge hebben. i
l De handel en de scheepvaart hebben in een ander j
; opzigt ook geen belang bij het nieuwe tarief, wan-
jj neer de Nederlandsche fabrikant niet zoo goedkoop
of zoo goed als de buitenlander kan werken, hij ont-
ll, biede van elders, De versnelde middelen van commu-
nicatie, stoomvaart en spoorwegen werken hem in de
jl hand. Door de afselialïing der doorvoerregten, kan de
‘ reeder alle goederen uit verre landen vrij naar zijn
schip overbrengen, zonder dat hij entrepöt-kosten be-
hoeft te betalen. De booten van Keulen en Antwe1·»
l pen kunnen hem de goederen tot aan boord van zijn ‘
schip brengen, waarin hij ze kan overladen. De door-
l_ voerhandel dus zal den reeder of handelaar vrij laten
om elders te koopen en naar de beste markt om te
j zien. Er bestaat dus geen strijd tusschen de belangen
l r van handel, scheepvaart en industrie; broederlijk kun~
l nen wg elkander de hand reiken om mede te werken
i tot de welvaart van het vaderland, die niet door proef~
l nemingen of schokken bevorderd wordt.
Wat verlangen wij? Gematigde vrijheid en niets
meer. Toen de scheepsvaartwetgeving werd afgekon-
digd, was het groote beginsel ¢·ccig22·0cáóci¢; datzelfde
i verlangen wij op het stuk van tariefsherziening; waar