HomeDe tariefs-herzieningPagina 31

JPEG (Deze pagina), 588.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

j E25)
j tikelen toegepast, Daar waar men in ons land juist
jj bezwaar in ziet, ofschoon het 25 jaren lang goed ge-
werkt heeft, gaat Zwitserland oneindig verder dan wij
jj het ooit gedaan hebben. Dat land pleit dus in ons
jj? voordeel en wij staan verbaasd over de onkunde of
de vermetelheid, waarmede de mannen, die zich als
j ]%·ee-zfmrlers willen voordoen, zich op dat land heb­·
ben beroepen. De heiiing geschiedt daar bijna op geen
enkel artikel naar de waarde en men bevindt er zich i
wel bij. De wetgeving beschermt meer dan wi_j het
deden de inlandsche nijverheid; met zorg is alle in~ ,
E landsch fabrikaat onder het hoogste tarief opgenomen
opdat de inlandsche nijverheid geene schade lijde. Men
is vrijgevig met den uitvoer; de invoer is belast,
I Maar daarenboven heeft Zwitserland zijne menigvuldige .,
watervallen tot beweging zijner molens, zijne zeer lage l
` binnenlandsche belastingen, zijne onbekendheid met J
de accijnsen en zijne goedkoope levenswijze. Men
voege dat alles bij elkander; men legge dat alles in {
de schaal-­want anders is de vergelijking nietjuist-­-­
j en men vrage nu aan de jö·ec­ZmcZc2·s: welk land is
j liberaler? Indien de Zwitsers hunne nijverheid uit~ ]
breiden, hebben zü dan geen groote voordeelen boven
ons? Wat zou echter het Zwitsersch tarief zijn, indien
dat land zich in onze omstandighedenïbevond?
Het tegenwoordige tarief van in- en uitgaande reg·=
ten behoeft geene verlaging meer om Nederland te
doen zijn het meest liberale land op het stuk van
handels- en tariefwetgeving. Onder dat tarief ontwik-
kelt zich en bloeit de nijverheid; onder dattarief
jl nemen handel en scheepvaart toe; onder dat tarief
j vermeerderen welvaart en productie. Van de zijde van
i
)
i ,
i
i ~,