HomeDe tariefs-herzieningPagina 29

JPEG (Deze pagina), 586.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

l
3 a
äl er
i
zijn, wanneer hij vreemde fabrikaten een stuiver of
een gulden goedkooper kan verkrijgen, maar het Rijk
voor de bedelaarsgestichten en de koloniën van wel-
E dadigheid, en de burgerlijke en kerkelijke armbesturen i
dag aan dag aan zijne deur zullen kloppen? Maar
ä genoeg daarvan; ook dat argument is een dooddoener.
Maar heeft in het voorloopig verslag van de Tweede
Kamer gezegd -­­=~ en de heer van Bosse teekende dat
als mederapporteur -­ Zwiäserlcmrl !! Dat land verleent
immers geene bescherming aan zgne fabriekmijverheid;
g waarom moeten wij het doen.
zz Dat de fabriek­nijverheid, om te bloeijen en zich
uit te breiden, geene bescherming behoeft, bewijst het
t voorbeeld der Zwitsersche industrie, inzonderheid dat
_ der katoenfabrieken aldaar, welke, hoezeer ook ach-
` terstaande bij de Engelsche, Nederlandsche en Belgi-
gische voor den gemakkelijken aanvoer van hare zoo
volumineuse grondstoffen zelfs in het verwijderde Indië
met het beste gevolg kunnen mededingen." (Bl. 6, Q
voorloopig verslag van den 12 Januarij
_, Wie dat argument in de pen heeft gegeven, is ons Q
onbekend. Zoo het een onkundige is, die het die- ‘
` teerde, het doet ons leed in het belang der zaak; aan ,
` kwade trouw en opzettelijke misleiding van de Neder­ i
landsche natie willen wij niet denken. Maar Hrrr rs
EENE onwnnnnnrn, dat Zwitserland niet beschermt
zijne eigene industrie; het beroep op dat land is in B,
ons voordeel. Het laatste tarief in dat land dagtee­ e
kent van 1851. Wij lezen daarin dat Zwitserland A
de fabrikaten van zijn land nog veel hoogere bescher-
ming verleent, dan wij dit doen. Zwitserland heft per
quintal van 50 kilo’s 2 free. van· Fineerhout, Smeeie
ë