HomeDe tariefs-herzieningPagina 28

JPEG (Deze pagina), 585.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

äl;
j j
ll ïl
j 26
! .
wetgeving, zooals in ons land, en wanneer onze indus­»
trie zich onder zulke omstandigheden uitbreidt, is dat
wel een waarborg dat zij bij gelijkheid van krachten E
j den strijd zal kunnen volhouden.
l De Nederlandsche nijverheid moet maar sterven,
j als zij niet leven kan, zegt men. Slechte doetoren, ä
; die zoo spreken, want de geneesheeren zeggen gewoon- j
i lijk: zoolang er leven is, is er hoop. Maar men VG1'­
j gete dan ook niet, dat het productief vermogen van
j Nederland, dat een bron van volksbestaan opdroogt,
; opgeoflerd aan andere belangen. Men vergete dan V
niet, dat niet zoo gemakkelijk middelen van bestaan .
voor al die duizenden te vinden zijn, die de krach-
l ten van hunne handen, van hunne uitvindingsgeest l
en hun vernuft, hun noesten vlijt of hun kapitaal ten
jl dienste van de nijverheid hebben gesteld. Als de nij-
Qj verheid sterft of door de wetgeving in Nederland ge-
l dood wordt, geeft men geheele provineiën aan armoede
i en ellende ten prooi. Heeft onze lloofdstad niet ge-
' noeg te zorgen voor de arbeiders, die de suikerwet
zonder werk laat? Zijn er geene broodelooze diamant-
W slijpers genoeg, die met vrouw en kroost van -den
eenen dag op den anderen leven? Zijn 70,000 be- '
deelden in den winter niet voldoende en moet dat l
Z getal dan vermeerderd worden? De keuze der mid-
delen van bestaan in Nederland is zoo ruim en zoo .
rijk niet, om bij die bewoners van de hoofdstad nog
zoovelen in andere plaatsen in het Noorden, in een
gedeelte van Gelderland en Overijssel en geheel Noord­
Braband en Limburg te voegen. Zal dan de welvaart
van het algemeen bevorderd worden door den dood van
de nijverheid? Zal de vermogende bewoner gebaat
I
j ,