HomeDe tariefs-herzieningPagina 27

JPEG (Deze pagina), 580.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

:35
1 de belastingen te betalen, om al wat weelde is tekoo~
J pen of misschien zelfs om zich het strikt noodige te
' verschaffen. De vooropgezette dooddoener is dus even-
l zeer een uiterste, dat evenmin in alle omstandigheden
toe te passen is, als eenige algemeene stellingen ter wereld.
De nijverheid zal welligt lcwijnen, zegt men verder,
maar als de nijverheid in ons land zonder bescher-
ming niet leven kan, dan behoort zij hier niet te
huis; wij zijn niet geroepen om ze door ons geld in
het leven te houden. Alweder dezelfde verwarring
‘ van begrippen en dezelfde barbaarschheid. Er is een
groot verschil tusschen bescherming en den toestand
l van de Nederlandsche nijverheid. Elders bestaat be-
! scherming door hooge regten of prohibitie, maar in
ons tegenwoordig tarief bestaat geen enkel artikel
dat een hoog inkomend regt verzekert. De nijverheid
is echter overal elders gewapend met het bolwerk van
i hooge tarieven, terwijl men de onze ongewapend en
geheel ontkleed in den grooten strijd van de concurrentie
[ wil werpen. De nijverheid kan dus wel leven, maar j
­> men moet haar niet opzettelijk prijs geven aan de
wapenen van hare tegenpartijders. Zij kan de con-
currentie met goed geluk volhouden, zelfs onder een ,
laag tarief, zooals nu het geval is en zg verlangt niets
liever dan onbeperkte mededinging onder gelijke voor- "
waarden. Toen Engeland de sclieepvaartwvetgeving pj
afschafte, volgden wij dit voorbeeld en wij juichten in
dit toe. `Wanneer in andere landen nu het stelsel _
van vrijen handel zegeviert, Nederland ga mede met _
zijn° tijd; maar men geve ons klein land niet prijs i
aan den vreemdeling, die gewapend tegenover ons
staal lil/‘6’/gd/l«§ toch ter wereld beslaat eene iarief»
i