HomeDe tariefs-herzieningPagina 26

JPEG (Deze pagina), 605.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

1%
K
l
24
Twenthe, Noord­Brabant of Limburg, of wel in En·« 1
geland, België of Zwitserland. En nu zullen de trans-
portkosten noch zoo goedkoop zijn, noch de voorziening '
in de behoeften zoo sehielijk kunnen plaats hebben, l
dan wanneer men onmiddelijk de goederen uit de na-
{ bijheid kan ontbieden. Men zal zeggen, dat de scheep-
ï vaart in buitenlandsche havens regelregt de goederen
il kan gaan halen; maar schenken dan vreemde landen
j het havengeld en de loodsgelden en zoovele andere
l; scheepsgelden, aangenomen zelfs dat de reis derwaarts
l niets mee1· aan den reeder kost en de bemanning en `
het onderhoud van het schip alzoo dezelfde kosten
i zullen veroorzaken.
f De consumenten zullen winnen, zegt men verder. I
Wie zijn de consumenten? Zün dat alleen de hande- r
l laren en eommissionnairs te Rotterdam, of eonsumeert
L, de bevolking van geheel Nederland? Consumenten en
l producenten zijn bij duizenden en honderd duizenden
F dezelfde personen en tegen eene onmerkbare winst voor
allen staat het verlies van broodwinning voor zeer velen l
over. De fabriekant, de grossier en de arbeider zijn ­>'
ook consumenten; wanneer men dezen hun brood ont-
neemt, dan verminderen de middelen van productie
niet alleen, maar een gedeelte van het vermogen tot
eonsumtie in Nederland gaat verloren. Het is dus niet
het algemeen belang, dat de verlaging der tarieven in
zulk eene mate vordert, maar wel degelijk slechts dat
van sommigen. De algemeene welvaart zal er door
lijden in plaats van te vermeerderen, want zij die broo-
deloos worden of zelfs wier winsten slechts verminderen
kunnen niet alleen niet zooveel buitenlandseh fabrikaat
verbruiken, maar hunne middelen schieten te kort om
b
l