HomeDe tariefs-herzieningPagina 25

JPEG (Deze pagina), 580.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

ESS
lande. Zal de minister dat bewijs kunnen leveren z'
Het beroep op de nieerderlieid van de Tweede Kamer
is even ongegrond, want wij lezen wel degelijk in
het Voorloopig Verslag van 12 Januarij, dat zeer vele
leden zich tegen het stelsel van het wetsontwerp
verklaarden, en daar nu slechts een 5(Jtal leden aan
het onderzoek in de afdeelingen heeft deelgenomen,
l bewijst niets dat de meerclerhcid van 68 leden onze zienew
l wijze niet deelt. In elk geval is dat punt niet uitgemaakt.
E VVij hebben genoeg gezegd om te doen uitkomen,
L` dat het tarief aan onze industrie een oneindig groot
nadeel zal doen, Wat staat daartegenover? Zeker lid
der Tweede Kainer zou zeggen: eenige dooddoenersl
llet algemeen belang gaat boven dat van sommigen;
al zullen de producenten bij een laag tarief verlic-
zen, de consumenten winnen er bij. Deze stelling
is volkomen onjuist. Onderstellen wij eens dat de
Nederlandsche Nij vcrlieid te niet gaat en dat daarentegen
de handel en de consumenten in het buitenland al
hunne producten moeten gaan koopen. Zullen zij dan
-­ de transportkosten niet moeten betalen? Zal den han-
del, die in onze dagen vooral zoo groote behoefte heeft
aan eene spoedige en dadelijke bediening, het noodige
onmiddelijk voor de hand vinden? Voorzeker neen,
' want hetgeen wij vooral aan fabriekaten gebruiken, is
meer ten behoeve van eene Indische bevolking van 13
i millioen zielen dan voor de 3 millioen in ons land.
Vele artikelen van uitvoer zijn nu niet in de 1naga­
zijnen en winkels te vinden, want de smaak van eene
Europesche bevolking kan niet tot rigtsnoer strekken
voor de bevolking van onze Overzeesche bezittingen.
~ Men moet dus tot den iabriekant komen, hetzij in
l
i
l