HomeDe tariefs-herzieningPagina 24

JPEG (Deze pagina), 605.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

^
ii,
J

·;
li
22
?
l ., .
I De minister verklaart verder, dat de verhooging
van inkomend regt van of 1 pCt. geen invloed zal
hebben op het vertier. Waarom heeft hij dan het ge-
heele tarief voorgesteld? Als een pCt. meer of min-
i der den handel niet deert, ten opzigte van manufac-
« turen en ijzerwaren, dan vragen wij: welk bewijs be-
staat er dat hetzelfde niet geldt voor alle andere ar-
i' tikelenP Vxiaaroin moet dan ten nadeele van de industrie l
j alleen een voordeel in andere opzigten aan den buiten-
Y lander worden gegeven, dat voor onze belangen zoo j
nadeelig zal werken? Maar x/de vroegere lagere regten L`
_ op de genoemde artikelen waren alleen met het oog
l op buitenlandscbe belangen vastgesteld" zegt de mi-
; nister. WVij hopen dat de door ons aangegevene cij-
fers en gronden hem dan ook de overtuiging zullen
l geven, dat de geheele tariefsherziening eigenlijk ten
i voordeele van den buitenlander strekt, "Wanneer de
minister getrouw blijft aan de beginselen, in de te-
l genwoordige Memorie van Toelichting op bladz. 3 en
et nedergelegd, dan moet hij na de lezing van dit ge-
schrift het wetsontwerp intrekken, of hij maakt zich M
schuldig aan de meest schromelijke inconsequentie.
De minister zegt eindelijk in de Memorie, dat de
hefiing bezwaren oplevert, maar hij acht die tegen het
beginsel van belasting naar de waarde toch niet van i
zoo ernstigen aard, dat zij afkeuring zouden verdie-
nen. Hij cijfert al hetgeen tegen het stelsel van be-
nadering is gezegd, weg met de verklaring, dat ieder
ander stelsel zijne bezwaren heeft, en de deur nog
wijder voor misbruik en oneerlijkheid zou openzetten.
Het bewijs ontbreekt echter en tegenover dat gevoem
len staat de meening van alle industriëlen in den
l
l
E
i