HomeDe tariefs-herzieningPagina 23

JPEG (Deze pagina), 573.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

l
i
I 21
l
gedeelte wordt verzwegen, dan moet voor haar een
aanzienlijk verlies ontstaan; de opbrengst der in- en
I uitgaande regten bedraagt bijna 3 millioen ’s jaars.
, Maar wat schaadt een millioen meer of minder als de
wetenschap en de theorie slechts zegevieren! De be-
zwaren tegen dat beginsel zijn nergens wederlegd en
4 toch houdt de Minister van Finantiën daaraan vast.
i De minister verklaart toch in de Memorie van
Toelichting, bij het nieuwe wetsontwerp gevoegd, ­·­
waarbij de vrijdomxnen alweder aanmerkelijk zijn uit-
L gebreid en sommige regten nog lager zijn gesteld, -«
dat hij de bezwaren niet kan deelen tegen de helling
van 5 pUt. voor katoenen, manufacturen, geslagen
ijzcrwerk en krainerijen, in het voorloopig verslag
ontwikkeld. De eenige reden nn, die de regering
daartoe bewogen heeft, is »dat zij het bedrag aan in-
komsten dat de schatkist uit de invoerregten trekt,
niet te zeer wil verininderen/’ Hij acht het ondenk-
baar dat de verhooging van à of 1 pCt. zoo belem-
merend is voor den handel, dat daardoor een minder
{ vertier of verbruik zou ontstaan.
L Wij verklaren openhartig deze redeneringen in den K
mond van een h·ee«··ára¢Zc¢·, en tevens van een minister
` van Financiën, niet te begrijpen. De minister ver-
klaart toch hetzelfde bedrag aan inkomende regten te
willen heffen als vroeger; de industrie toont hem aan,
dat de toepassing van het beginsel van heiling naar
de waarde, alle waarborgen doet verdwijnen voor de
opbrengst der 3 millioen, en nu verhoogt hij liever
de regten op artikelen, die vroeger lager gesteld wa-
ren en drukt daardoor den handel, dan een bepaald
verkeerd beginsel te laten varen.