HomeDe tariefs-herzieningPagina 22

JPEG (Deze pagina), 613.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

lf
l
F .
E30 I
sommige en 9/,,, vrijdom aan andere fabriekanten heeft l
toegekend en dat het voordeel dus zoo enorm niet is.
l VVat echter het grootste bezwaar tegen de nieuwe I
wetgeving uitmaakt, is het ongelukkige begrip om alles I
l te brengen op {Ze wamrle e11 de heffing naar llGt gewigt
_ uit onze tariefwetgeving te sel1rappe11. Eenparig ver-
; klaren tocl1 de industriëlen (en wij mogen niet aan« ‘
nemen dat zoovele aehtenswaardige mannen daaromtrent
iets anders da11 waarheid verkondigen), dat de heffing
nl naar die maatstaf geene behoorlijke eontröle toelaat,
zoodat het allergemakkelijkst valt en in de vele gei· *
I vallen zal plaats hebben, dat slechts ee11 gedeelte van
‘ de waarde wordt opgegeven en zoodocnde de regten
1 niet 5 pCt., maar slechts 3 of 2i pCt. zullen bedra«
gen. Daartegen kan niet behoorlijk worden gewaakt.
Er zijn een tal van artikelen, waarbij de contröle onder
; de mogelijkheden behoort, vooral wanneer zij in eene
baal bij elkander gevoegd zijn. De eerlijke handelaar
zal daardoor een lokaas krijgen om de wet te ont-
duiken en de ZecZeZv§/cáeirl onzer ambámarerz zal er niet
bij winnen. Het stelsel van benadering, dat men als ~
waarborg daartegeuover stelt, heeft zoo groote bezwaren
en moet den kleinhandel zoo groote schade veroorza-
ken, wanneer de ambtenaar als mededinger van den {
kleinhandelaar optreedt, dat zelfs de voorstanders van
het tarief in de Tweede Kamer naar middelen gezocht
hebben om iets beters te vinden. Waarom heeft de
Regering een’ weg verlaten, die in alle andere lande11
gevolgd wordt e11 die sedert 25 jaren de proef hier te
la11de had doorgestaan? De schatkist moet daarbij een
aanzienlijk verlies l§den, want wanneer zij rekent op
eene opbrengst van 5 pCt. en de helft of ee11 derde