HomeDe tariefs-herzieningPagina 21

JPEG (Deze pagina), 616.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

I
f
I
19
verleenen, maar duizende onzer landgenooten broede-
loos maken. Zoo andere landen ons den toegang tot
hunne markten verleenden, dan eisehte eene gezonde
staathuishoudkunde dat wij niet langer regten op den
invoer behouden. Maar wij zijn omringd door een
wal van hooge regten; wij kunnen niet uitvoeren, maar
wij verschaffen de gelegenheid om onze koloniën en ons
land van vreemd fabrikaat te voorzien. Is dat verstandig?
Wanneer wij toch het nieuwe ontwerp­tarief in handen
nemen, dan zien wij tot regel gesteld een inkomend regt van
­ 5 pCt. Het linnen blijft echter op 1 pOt. en het leder op
. 2 pCt. De kramerijen betaalden daarentegen sedert
lang 3 pCt. en het geslagen ijzerwerk 2 pCt. Waar
blijft dus de consequentie van de Regering? Vlïaarom
moet aan den anderen kant tot gemak van de admi-
nistratie voor sommige artikelen een hooger regt wor-
den gevorderd? Het een noeh het ander begrijpen wij.
Maar wij begrijpen wel, dat in het algemeen onze fa-
j brieknijverheid een" overgang zal moeten verduren, die
E te sterk en te plotseling is. Men vergeet onze hooge
tr arbeidsloonen; men vergeet dat bij ons het accijnsstelsel
en op vele plaatsen nog het gebrek aan spoorwegen,
die eerst over jaren tot stand kunnen zijn gebragt,
onze nijverheid drukken. Men geeft, ja, sommige rijks«
aeeijnsen vrij, maar de gemeenten moeten die behouden
of hunne financiën raken in de grootste verwarring.
Wij vermijden liefst, hier in de hoofdstad, van inl<om··
sten of equivalentsbelasting te spreken. Nu heeft de
Minister van Financiën wel voorgesteld de afschaffing
van den accijns op de brandstoffen, maar al wordt die
wet door de Staten·~Generaal aangenomen, dan moet
men toeh niet voorbgzien dat het ltijk reeds *9/,0 aan
2
4