HomeDe tariefs-herzieningPagina 20

JPEG (Deze pagina), 596.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

I
r l
Er "
al
'l
i
jl
e
{ lë
l
E gronden te beaproeljen en onzen handel van ll`e:‘to­
l
genbosch, Amsterdarn en Jtotterdam door een canal
I
j de ymzcázwz van de Maas met de Schelde naar A.nt«­
l werpen te verleggen. België heeft immers een trac­­
¤ . . .
l "taat tot wering van den nadruk cnzerboelcen gesloten.
` maar weet dat het daardoor den ondergang van onze
i papierfabrielqen bevordert, omdat de boekrlrukkerijen
2 te Brussel zeer eoedkoo werken en men nu boeken al-
‘ D P
daar kan laten drukken en zonder eenig regt naar
t Nederland overbrengen waardoor de Nederlandsche
Q 9
drukl<eri_jen en papierfabrieken een gevoeligen slag ­
lijden, nadat België jaren lang de voortbrengselen van
den geest van Nederlandsche en Fransche schrijvers,
zonder eenig honorariuin te betalen, had nagedrukt,
Hetgeen wi` hier zerwen berust o woede gronden.
D « DD ’ P D D
{ Alzoo zal het tarief België onschatbare voordeelen
j aanbrengen, ten koste van onze industrie. Het zal
echter zijne wetgeving niet vrijgeviger maken dan
wanneer het, even als Engeland, geene bescherming ,
voor zijne industrie meer noodig heeft, want de pro- j`
teetie was zoo lang een levensbeginsel voor dat land, lj
dat het die alleen op goede gronden kan laten va·­
ren. Maar het lacht enjuiehtintusschen over onze uit-
zinnige theoriën, die het zich wel zal wachten na te volgen,
Frankrijk en Duitsehland hebben evenzeer toltarie~
ven, die oneindig hooger zijn dan het onze en het
eerstgenoemde land is er nog zoo ver af vrijheid van
handel te willen aannemen, dat de keizer nog voor
weinige dagen op het punt stond de schaalregten op
de granen weder in het leven te roepen.
Wat volgt uit dit alles? Dat de verlaging van
ons tarief ons den roem van wereldburgersohap zal
el
r