HomeDe tariefs-herzieningPagina 18

JPEG (Deze pagina), 605.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB


l

'S
ls

16
aigtiger en met algemeene stemmen (op ééne na) werd
l het traetaat verworpen. De industrie en onze handel
j juiehten, maar .... . er bleef toch nog iets voor België
E over. Het tarief zou welligt de voordeelen in ruime ,
j mate kunnen te goed doen, die het traotaat anders
j had kunnen verleenen. Dit tarief toch stelt den in- à
voer voor Belgische fabrikaten op een uiterst gunsti­ I
’ gen voet. De Belgische Minister van Financiën heeft A
j toch bij de memorie van toelichting, waarbij hij het j
’ tractaat aan de goedkeuring der Belgische Kamers
l aanbood, het navolgende gezegd : {
rr Het totaal bedrag van den handel tusschen Bel-
( ­ ngië en Nederland heeft, in 1856, 18l,787,000 frcs.
A n bedragen, den doorvoer daaronder begrepen. 5
I ”Van dit cijfer bedroeg de Urrvonn van Bnner- {
r1sCHE PRODUCTEN ongeveer 57 millioen francs.
n Wij verkoopen aan Nederland bijna zooveel als ‘
j n aan Engeland (59 millioen); meer dan aan het Zoll- Y
zr Verein (36 millioen); meer dan aan Amerika, Afrika l
j 1/811 Azië te zamen (36 millioen). Het is opmerkelijk I
j nelal dit cléóoneké, om z00 le zeggen aan onze rlenr
rr geopend, van onze menrxnrrnn eene noeoeeláelcl lcoopl,
( rx zooals die nergens elrlers lcnnnen afzellen. Hel
( r12200r‘naamsle gerleelle nan alien nllnoer van 57 mil-
.«» lioen francs beslaal all Knmornvnn VVnnrsEr.s, LrN··
1 z1NEN, Macnmns, Idznn- on ICOPERWERK, Srmrnas,
”Gr.Aswnm< or Knrsmi., Caamsona Vooawnaran,
11 enz. enz., lerzogl rle gronclslofen kel grooásle gecleelzfe
ll nilrnalcen van onze verzendingen naar Frankrg/c en
l ezel/`s naar Zwilserlanrl, en mel ele eersle levensbe-
l 1rll08/5872. al onze lanrlel mel Engelancl nizfzna/cen. Ik
nwil niet zeggen dat de handel in grondstoffen en